Visa allt om Rimaster Electrosystem AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 576 834 492 909 386 091 379 973 357 375 306 248 243 606 216 122 297 231 258 923
Övrig omsättning 2 881 3 495 3 988 2 666 3 066 1 959 614 571 967 272
Rörelseresultat (EBIT) 10 755 15 270 8 555 11 903 13 150 9 116 9 380 1 673 3 643 -2 668
Resultat efter finansnetto 8 397 14 492 7 595 10 867 11 989 7 841 8 165 385 996 -5 577
Årets resultat 1 026 1 933 4 454 400 2 534 3 075 1 589 262 178 -729
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 624 28 672 23 939 14 640 12 926 13 505 13 178 13 228 14 015 49 114
Omsättningstillgångar 122 111 126 952 67 855 78 153 58 788 61 398 50 565 43 329 35 977 45 598
Tillgångar 156 734 155 624 91 794 92 793 71 714 74 904 63 743 56 557 49 992 94 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 621 19 595 17 662 13 208 12 808 10 273 7 198 5 609 5 347 16 169
Obeskattade reserver 9 179 6 050 6 050 4 150 4 150 2 950 1 100 0 0 0
Avsättningar (tkr) 153 189 234 272 318 356 394 432 470 508
Långfristiga skulder 28 912 24 734 7 592 18 799 9 315 18 310 17 819 21 823 13 334 39 663
Kortfristiga skulder 97 870 105 057 60 256 56 364 45 123 43 014 37 231 28 692 30 841 38 372
Skulder och eget kapital 156 734 155 624 91 794 92 793 71 714 74 904 63 743 56 557 49 992 94 712
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 506 1 427 1 320 - 1 460 1 365 1 073 508 537 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 53 052 53 634 45 760 - 49 215 40 400 29 303 26 160 37 211 36 098
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 319 21 749 18 467 17 126 20 666 17 442 12 546 10 442 13 806 14 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 579 715 496 404 390 079 382 639 360 441 308 207 244 220 216 693 298 198 259 195
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 150 158 152 165 161 128 96 88 126 127
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 846 3 120 2 540 2 303 2 220 2 393 2 538 2 456 2 359 2 039
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 505 439 443 458 481 456 431 418 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 020 17 532 10 441 13 677 14 876 10 582 10 614 3 342 8 571 1 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,03% 27,67% 1,61% 6,32% 16,69% 25,71% 12,72% -27,29% 14,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,98% 9,97% 9,49% 12,86% 18,65% 12,42% 14,78% 3,09% 7,38% -2,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,90% 3,15% 2,26% 3,14% 3,74% 3,04% 3,87% 0,81% 1,24% -0,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,42% 25,73% 29,53% 30,07% 31,85% 30,93% 30,71% 28,18% 32,07% 31,58%
Rörelsekapital/omsättning 4,20% 4,44% 1,97% 5,73% 3,82% 6,00% 5,47% 6,77% 1,73% 2,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,72% 15,62% 24,38% 17,72% 22,37% 16,79% 12,64% 9,92% 10,70% 17,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,51% 62,43% 43,57% 42,07% 42,01% 50,50% 51,81% 68,12% 39,29% 31,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!