Visa allt om Aktiebolaget Zeller & Co

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 82 702 37 070 39 070 49 335 45 842 44 794 38 019 36 513 41 446 28 698
Övrig omsättning 393 81 405 40 0 27 100 0 0 5
Rörelseresultat (EBIT) 4 093 2 993 340 3 331 2 133 1 915 301 677 2 929 961
Resultat efter finansnetto 4 177 3 732 238 3 365 2 767 1 686 314 1 153 2 289 540
Årets resultat 1 882 1 360 471 981 1 782 1 265 496 848 692 432
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 739 453 2 033 417 285 425 207 311 415 110
Omsättningstillgångar 40 410 19 779 17 223 24 258 25 287 20 696 21 842 22 948 23 617 21 913
Tillgångar 41 150 20 232 19 257 24 676 25 572 21 120 22 050 23 259 24 032 22 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 195 11 314 9 954 10 483 10 502 9 220 8 455 8 959 8 612 7 920
Obeskattade reserver 2 978 2 394 2 765 3 137 2 852 2 402 2 617 3 014 3 459 3 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 776 3 297 1 747
Kortfristiga skulder 24 977 6 525 6 538 11 055 12 218 9 498 10 978 10 511 8 665 9 207
Skulder och eget kapital 41 150 20 232 19 257 24 676 25 572 21 120 22 050 23 259 24 032 22 023
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 953 2 152 2 029 2 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 748 841 680 926
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 1 000 1 000 500 500 1 000 500 0
Omsättning 83 095 37 151 39 475 49 375 45 842 44 821 38 119 36 513 41 446 28 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 7 6 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 784 6 178 5 581 7 048 6 549 6 399 6 337 5 216 5 921 3 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 927 566 502 572 521 593 460 433 406 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 172 3 156 458 3 539 2 273 2 055 405 781 3 142 1 104
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 123,10% -5,12% -20,81% 7,62% 2,34% 17,82% 4,12% -11,90% 44,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,85% 21,21% 2,39% 14,99% 13,01% 12,29% 3,98% 6,82% 10,18% 8,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,90% 11,58% 1,18% 7,50% 7,26% 5,80% 2,31% 4,34% 5,90% 6,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,15% 24,89% 16,75% 22,39% 19,35% 20,47% 16,32% 19,83% 22,36% 25,99%
Rörelsekapital/omsättning 18,66% 35,75% 27,35% 26,76% 28,51% 25,00% 28,58% 34,06% 36,08% 44,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,71% 65,15% 62,89% 52,40% 49,77% 52,53% 47,60% 48,63% 47,06% 46,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,21% 220,23% 203,58% 170,28% 178,80% 164,96% 154,36% 173,45% 218,20% 211,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!