Visa allt om Oracle Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-05 * 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Nettoomsättning 622 581 661 243 664 588 906 903 880 698 960 928 1 023 021 887 031 747 727 793 828
Övrig omsättning 0 0 8 824 6 033 5 090 14 975 0 33 244 118 642 114 975
Rörelseresultat (EBIT) 33 634 56 077 44 161 36 411 14 611 65 219 46 622 31 919 -26 371 -74 534
Resultat efter finansnetto 54 846 41 948 45 692 36 538 10 757 61 982 47 364 24 241 -16 240 -51 438
Årets resultat 43 214 29 570 36 058 27 368 2 059 47 611 83 582 5 153 -12 901 -45 947
Balansräkningar (tkr)
2022-05 * 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 989 178 737 409 602 174 617 362 464 182 130 450 145 008 142 529 67 108 123 236
Omsättningstillgångar 1 211 189 1 347 819 1 475 705 1 369 459 1 328 212 1 817 748 1 936 273 1 719 501 1 493 666 1 712 135
Tillgångar 2 200 367 2 085 228 2 077 879 1 986 821 1 792 394 1 948 198 2 081 281 1 862 030 1 560 774 1 835 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 154 503 124 932 88 874 61 506 59 447 93 028 9 446 4 293 17 194
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 086
Avsättningar (tkr) 14 730 21 003 19 130 17 625 14 551 14 754 15 018 14 331 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 1 686
Kortfristiga skulder 1 987 920 1 909 722 1 933 817 1 880 322 1 716 337 1 873 997 1 973 235 1 838 253 1 554 794 1 800 405
Skulder och eget kapital 2 200 367 2 085 228 2 077 879 1 986 821 1 792 394 1 948 198 2 081 281 1 862 030 1 560 774 1 835 371
Löner & utdelning (tkr)
2022-05 *
2021-05
2020-05
2019-05
2018-05
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
Löner till styrelse & VD 4 370 4 751 4 510 4 082 3 007 3 871 2 251 3 000 3 554 2 732
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 271 142 258 051 300 110 420 112 392 964 420 707 457 626 388 392 398 389 369 135
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - 1 738 - -
Sociala kostnader 143 202 143 117 158 584 212 853 212 303 215 607 224 378 214 768 209 291 216 822
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 622 581 661 243 673 412 912 936 885 788 975 903 1 023 021 920 275 866 369 908 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 222 234 282 368 369 383 427 411 407 431
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 804 2 826 2 357 2 464 2 387 2 509 2 396 2 158 1 837 1 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 886 1 761 1 727 1 798 1 731 1 744 1 671 1 550 1 580 1 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 019 63 597 52 645 43 925 22 774 74 338 57 188 89 356 35 375 -6 077
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,85% -0,50% -26,72% 2,98% -8,35% -6,07% 15,33% 18,63% -5,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,55% 2,82% 2,28% 1,97% 0,86% 3,35% 2,30% 1,31% -1,02% -2,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,02% 8,89% 7,14% 4,31% 1,74% 6,80% 4,68% 2,74% -2,13% -6,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,92% 99,88% 99,86% 99,89% 99,89% 99,92%
Rörelsekapital/omsättning -124,76% -84,98% -68,93% -56,33% -44,07% -5,85% -3,61% -13,39% -8,18% -11,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 7,41% 6,01% 4,47% 3,43% 3,05% 4,47% 0,51% 0,28% 1,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,93% 70,58% 76,31% 72,83% 77,39% 97,00% 98,13% 93,54% 96,07% 95,10%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2022-05 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!