Visa allt om Removex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 41 740 33 102 30 024 42 862 36 888 34 749 34 864 21 380 42 204 29 118
Övrig omsättning 326 586 380 466 435 463 586 730 19 41
Rörelseresultat (EBIT) 12 194 5 935 6 335 12 880 8 594 7 648 6 723 897 10 034 5 546
Resultat efter finansnetto 12 223 5 946 6 332 12 879 8 562 7 632 6 734 911 10 126 5 639
Årets resultat 156 195 211 151 141 5 662 5 258 854 7 965 4 259
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 048 6 375 6 799 5 555 4 650 4 797 3 486 3 431 4 933 5 487
Omsättningstillgångar 33 450 26 233 25 084 23 507 24 974 31 532 30 646 22 078 24 274 16 944
Tillgångar 38 499 32 609 31 883 29 062 29 624 36 328 34 132 25 509 29 207 22 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 600 20 443 20 248 20 037 19 886 27 744 24 362 21 284 22 830 17 065
Obeskattade reserver 1 755 1 729 1 581 1 118 932 1 055 700 725 924 1 018
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 144 10 436 10 054 7 907 8 806 7 529 9 070 3 500 5 453 4 348
Skulder och eget kapital 38 499 32 609 31 883 29 062 29 624 36 328 34 132 25 509 29 207 22 431
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 416 4 485 4 889 4 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 5 308 1 572 1 658 1 328
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 8 000 0 2 400 0 0
Omsättning 42 066 33 688 30 404 43 328 37 323 35 212 35 450 22 110 42 223 29 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 12 13 11 11 11 13 14 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 609 2 207 2 502 3 297 3 353 3 159 3 169 1 645 3 015 2 647
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 492 551 557 637 567 888 470 471 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 606 7 493 7 799 14 101 9 929 8 672 7 833 2 541 11 735 7 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,10% 10,25% -29,95% 16,19% 6,16% -0,33% 63,07% -49,34% 44,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,75% 18,23% 19,87% 44,32% 29,01% 21,06% 19,75% 3,58% 34,67% 25,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,28% 17,96% 21,10% 30,05% 23,30% 22,02% 19,34% 4,27% 24,00% 19,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,68% 58,85% 59,90% 60,73% 56,63% 55,04% 60,35% 49,92% 54,99% 52,07%
Rörelsekapital/omsättning 41,46% 47,72% 50,06% 36,40% 43,83% 69,08% 61,89% 86,89% 44,60% 43,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,06% 66,83% 67,38% 71,95% 69,58% 78,64% 72,98% 85,65% 80,63% 79,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,60% 219,08% 223,85% 256,39% 248,55% 384,71% 300,74% 566,43% 392,33% 328,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!