Visa allt om Roslagskliniken Aktiebolag
Visa allt om Roslagskliniken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 700 2 563 2 999 2 997 2 973 2 679 2 862 2 750 2 316 2 279
Övrig omsättning 35 2 100 - - - 1 - 38 20
Rörelseresultat (EBIT) 174 -42 160 100 -42 264 6 220 -239 1
Resultat efter finansnetto 165 -51 149 98 -38 265 6 220 -239 -2
Årets resultat 102 -51 116 82 -38 190 3 213 -215 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 161 248 357 102 75 111 64 129 248
Omsättningstillgångar 874 608 791 652 648 723 536 660 401 556
Tillgångar 947 769 1 039 1 009 750 798 646 724 529 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 520 418 469 452 371 509 319 315 103 218
Obeskattade reserver 38 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 73 128 238 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 371 277 442 318 379 289 328 408 427 562
Skulder och eget kapital 947 769 1 039 1 009 750 798 646 724 529 804
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 366 353 280 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 237 1 336 1 331 1 362 1 182 1 093 950 818 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 521 551 488 512 465 598 474 508 399
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 735 2 565 3 099 2 997 2 973 2 679 2 863 2 750 2 354 2 299
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 675 641 600 599 595 536 572 688 579 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 445 383 377 380 330 412 448 417 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 261 45 269 212 0 300 47 299 -157 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,35% -14,54% 0,07% 0,81% 10,97% -6,39% 4,07% 18,74% 1,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,37% -5,46% 15,50% 9,91% -5,07% 33,21% 0,93% 30,39% -44,99% 0,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,44% -1,64% 5,37% 3,34% -1,28% 9,89% 0,21% 8,00% -10,28% 0,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,37% 99,61% 98,83% 99,00% 98,12% 98,25% 98,67% 99,56% 97,63% 99,03%
Rörelsekapital/omsättning 18,63% 12,91% 11,64% 11,14% 9,05% 16,20% 7,27% 9,16% -1,12% -0,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,04% 54,36% 45,14% 44,80% 49,47% 63,78% 49,38% 43,51% 19,47% 29,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,49% 207,58% 173,30% 194,03% 167,28% 244,64% 160,67% 159,80% 92,04% 97,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...