Visa allt om TTLF Uppsala 1 AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 14 583 16 629 15 337 14 114 16 350 19 997 23 742 22 230 19 538 19 919
Övrig omsättning 1 935 1 807 1 453 1 979 1 798 1 772 2 124 1 434 1 314 1 052
Rörelseresultat (EBIT) 927 67 -1 229 -587 -111 -1 587 1 280 2 163 1 144 1 085
Resultat efter finansnetto 898 41 -1 252 -609 -135 -1 616 2 044 2 132 1 124 1 134
Årets resultat 1 954 295 -54 33 201 1 218 880 1 429 142 -166
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 188 2 880 2 971 1 727 1 778 1 820 1 878 1 940 1 957 2 191
Omsättningstillgångar 13 375 12 080 8 784 8 601 7 475 22 430 15 281 18 827 10 924 11 363
Tillgångar 15 563 14 960 11 755 10 328 9 252 24 251 17 159 20 768 12 881 13 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 727 2 921 1 426 380 340 1 339 1 061 1 610 1 381 1 582
Obeskattade reserver 1 093 738 805 930 930 1 880 1 935 1 371 1 130 1 005
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 057 1 197 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 650
Kortfristiga skulder 8 686 10 104 8 288 7 781 6 745 19 795 12 926 16 550 9 133 9 318
Skulder och eget kapital 15 563 14 960 11 755 10 328 9 252 24 251 17 159 20 768 12 881 13 554
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - 1 292 1 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 8 562 8 809 8 091 5 929 5 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 3 174 3 167 2 917 2 577 2 182
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 0 1 200 0 1 429 1 200 1 100
Omsättning 16 518 18 436 16 790 16 093 18 148 21 769 25 866 23 664 20 852 20 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 18 19 18 20 21 19 19 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 768 831 852 743 908 1 000 1 131 1 170 1 028 1 245
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 552 512 384 501 632 603 617 548 601
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 077 189 -1 129 -545 -68 -1 499 1 392 2 303 1 290 1 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,30% 8,42% 8,67% -13,68% -18,24% -15,77% 6,80% 13,78% -1,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,96% 0,45% -10,46% -5,67% -1,19% -6,54% 12,12% 10,45% 9,17% 8,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,36% 0,40% -8,01% -4,15% -0,67% -7,94% 8,76% 9,77% 6,04% 5,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,28% 87,52% 90,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,15% 11,88% 3,23% 5,81% 4,46% 13,18% 9,92% 10,24% 9,17% 10,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,85% 23,37% 17,47% 10,70% 11,52% 11,57% 14,98% 12,90% 17,19% 17,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,98% 119,56% 105,98% 110,54% 110,82% 113,31% 118,22% 113,76% 119,61% 121,95%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...