Visa allt om Hatteland Technology AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 127 984 92 840 109 785 104 465 95 448 94 845 100 728 58 825 59 421 52 110
Övrig omsättning 130 940 1 235 533 15 188 0 92 220 7
Rörelseresultat (EBIT) 6 756 3 647 4 223 2 530 544 -3 636 3 885 6 094 4 625 2 370
Resultat efter finansnetto 6 559 3 547 3 995 2 322 257 -3 734 3 909 6 302 4 364 1 851
Årets resultat 3 905 2 095 2 299 2 322 257 -3 734 2 965 4 901 4 199 1 050
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 397 4 616 4 535 4 867 5 216 5 764 5 879 975 1 020 2 369
Omsättningstillgångar 41 821 33 979 33 688 34 242 29 346 28 101 29 202 18 147 21 692 15 195
Tillgångar 46 219 38 595 38 222 39 109 34 562 33 865 35 080 19 122 22 712 17 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 185 17 280 15 185 12 885 10 563 10 307 18 542 12 410 9 508 5 722
Obeskattade reserver 3 539 1 955 1 073 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 841 503
Kortfristiga skulder 21 494 19 361 21 964 26 224 23 999 23 558 16 540 6 713 12 362 11 340
Skulder och eget kapital 46 219 38 595 38 222 39 109 34 562 33 865 35 080 19 122 22 712 17 564
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 12 303 6 166 7 150 6 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 5 822 2 975 2 991 2 383
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 2 000 0
Omsättning 128 114 93 780 111 020 104 998 95 463 95 033 100 728 58 917 59 641 52 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 18 18 20 25 26 16 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 736 5 158 6 099 5 804 4 772 3 794 3 874 3 677 3 714 3 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 963 804 763 767 681 803 725 600 666 638
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 880 3 796 4 598 2 929 1 092 -2 913 4 613 6 505 5 154 3 002
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,85% -15,43% 5,09% 9,45% 0,64% -5,84% 71,23% -1,00% 14,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,62% 9,46% 11,10% 6,56% 1,70% -10,61% 11,26% 33,19% 20,38% 13,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,28% 3,93% 3,86% 2,46% 0,61% -3,79% 3,92% 10,79% 7,79% 4,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,08% 24,45% 21,82% 22,36% 24,10% 26,98% 31,74% 37,64% 36,74% 34,01%
Rörelsekapital/omsättning 15,88% 15,75% 10,68% 7,68% 5,60% 4,79% 12,57% 19,44% 15,70% 7,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,81% 48,72% 41,92% 32,95% 30,56% 30,44% 52,86% 64,90% 41,86% 32,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,97% 112,76% 102,29% 84,88% 86,79% 76,87% 104,30% 197,69% 132,28% 90,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!