Visa allt om RK Travel Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 277 533 40 371 28 988 402 588 397 600 372 282 351 758 335 725 359 687 344 141
Övrig omsättning 3 277 8 305 10 065 230 257 274 130 583 772 210
Rörelseresultat (EBIT) 9 446 -4 197 -15 236 10 822 15 709 16 397 18 446 16 164 13 183 16 870
Resultat efter finansnetto 9 808 898 -15 236 10 908 15 648 15 978 18 553 16 200 13 316 17 186
Årets resultat 5 751 114 -632 6 353 9 084 9 263 10 168 8 420 7 314 17 184
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 458 44 466 46 767 48 778 7 741 5 479 4 099 2 386 638 923
Omsättningstillgångar 12 318 32 302 19 371 63 981 74 762 65 202 49 810 48 766 36 621 46 687
Tillgångar 55 776 76 767 66 138 112 758 82 503 70 681 53 909 51 152 37 259 47 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 915 44 163 44 050 44 681 38 329 29 245 19 982 19 813 12 393 30 079
Obeskattade reserver 10 225 7 725 7 473 22 078 19 304 15 350 11 305 6 856 3 616 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 636 24 879 14 615 45 999 24 871 26 087 22 623 24 482 21 250 17 531
Skulder och eget kapital 55 776 76 767 66 138 112 758 82 503 70 681 53 909 51 152 37 259 47 610
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 175 1 097 1 451 1 703
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 142 46 206
Löner till övriga anställda 11 708 9 233 15 230 19 283 20 124 18 737 17 178 17 332 16 430 14 836
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 648 3 631 4 984 7 428 7 968 7 379 6 832 7 386 6 886 6 375
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1 000 10 000
Omsättning 280 810 48 676 39 053 402 818 397 857 372 556 351 888 336 308 360 459 344 351
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 23 39 54 55 53 50 49 46 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 564 1 755 743 7 455 7 229 7 024 7 035 6 852 7 819 7 322
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 563 519 505 526 509 494 508 567 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 453 -1 896 -12 902 13 115 18 161 18 035 18 779 16 380 13 624 17 316
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 587,46% 39,27% -92,80% 1,25% 6,80% 5,83% 4,78% -6,66% 4,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,66% 1,24% -23,03% 9,71% 19,08% 23,21% 34,63% 31,67% 35,76% 36,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,55% 2,37% -52,55% 2,72% 3,96% 4,41% 5,31% 4,83% 3,70% 4,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,73% 15,75% 11,87% 12,82% 14,07% 14,68% 14,94% 14,73% 13,20% 14,48%
Rörelsekapital/omsättning -4,08% 18,39% 16,41% 4,47% 12,55% 10,51% 7,73% 7,23% 4,27% 8,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,59% 65,38% 75,42% 54,90% 64,71% 58,32% 53,42% 49,19% 40,83% 63,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,12% 129,84% 132,54% 139,09% 300,60% 249,94% 220,17% 199,19% 172,33% 266,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!