Visa allt om Bedege Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-02 2022-02 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Nettoomsättning 68 030 53 396 49 399 52 181 63 191 63 119 61 783 49 684 43 349 43 349
Övrig omsättning 4 585 353 321 199 118 2 503 73 37 0 46
Rörelseresultat (EBIT) 15 772 7 415 2 464 1 783 10 424 14 987 12 458 7 828 2 467 2 273
Resultat efter finansnetto 16 046 7 415 2 466 1 791 10 419 14 989 12 467 7 830 2 477 2 296
Årets resultat 10 310 -322 1 327 732 5 852 103 4 092 99 -237 127
Balansräkningar (tkr)
2023-02 2022-02 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 303 425 536 552 437 523 328 460 342
Omsättningstillgångar 50 723 41 922 35 096 36 499 29 564 38 052 30 463 22 201 16 553 17 957
Tillgångar 50 949 42 225 35 520 37 034 30 117 38 490 30 986 22 529 17 013 18 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 900 12 590 12 912 11 585 10 852 5 000 4 897 805 706 943
Obeskattade reserver 8 262 5 394 5 394 4 843 4 388 1 732 1 732 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 787 24 240 17 214 20 606 14 876 31 757 24 356 21 724 16 307 17 355
Skulder och eget kapital 50 949 42 225 35 520 37 034 30 117 38 490 30 986 22 529 17 013 18 299
Löner & utdelning (tkr)
2023-02
2022-02
2021-02
2020-02
2019-02
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 103 892 1 070
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 14 540 15 252 15 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 6 711 7 365 2 542
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 615 53 749 49 720 52 380 63 309 65 622 61 856 49 721 43 349 43 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 34 39 41 41 40 37 35 35 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 001 1 570 1 267 1 273 1 541 1 578 1 670 1 420 1 239 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 965 885 861 846 817 754 769 698 711 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 878 7 591 2 638 1 943 10 529 15 151 12 601 7 974 2 651 2 568
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,41% 8,09% -5,33% -17,42% 0,11% 2,16% 24,35% 14,61% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,51% 17,56% 6,96% 4,84% 34,62% 38,95% 40,24% 34,76% 14,57% 12,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,60% 13,89% 5,01% 3,43% 16,50% 23,75% 20,18% 15,76% 5,72% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,68% 80,36% 81,90% 81,09% 77,56% 75,76% 74,97% 74,24% 74,97% 76,31%
Rörelsekapital/omsättning 45,47% 33,11% 36,20% 30,46% 23,24% 9,97% 9,88% 0,96% 0,57% 1,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,60% 39,78% 48,20% 41,48% 47,40% 16,50% 20,16% 3,57% 4,15% 5,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,55% 171,06% 199,76% 173,03% 191,17% 115,76% 118,06% 91,90% 89,80% 93,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!