Visa allt om Aquagate AB
Visa allt om Aquagate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 627 11 564 15 265 12 796 15 646 15 169 8 350 8 954 7 518 7 615
Övrig omsättning - 26 - 42 23 2 20 20 3 17
Rörelseresultat (EBIT) -1 455 -1 853 888 399 -1 126 -277 284 418 455 279
Resultat efter finansnetto -1 526 -1 929 826 308 -1 223 -307 267 401 378 256
Årets resultat -1 251 -1 929 798 308 -1 184 -134 177 276 269 175
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 160 136 193 256 324 454 398 251 185
Omsättningstillgångar 4 411 3 313 4 063 3 577 4 222 6 401 4 887 3 885 3 794 1 657
Tillgångar 4 526 3 473 4 199 3 770 4 478 6 724 5 341 4 283 4 045 1 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 101 1 830 432 125 1 198 1 252 1 075 999 731
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 144 126 104 106
Avsättningar (tkr) 59 61 74 70 68 76 23 40 18 22
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 203 0 10
Kortfristiga skulder 4 367 3 311 2 295 3 268 4 285 5 451 3 922 2 838 2 924 975
Skulder och eget kapital 4 526 3 473 4 199 3 770 4 478 6 724 5 341 4 283 4 045 1 843
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 366 451 444 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 409 3 321 3 001 4 662 3 201 1 669 1 854 1 452 1 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 1 422 4 435 1 371 1 851 1 306 875 886 832 805
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 627 11 590 15 265 12 838 15 669 15 171 8 370 8 974 7 521 7 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 8 7 11 9 8 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 771 1 446 1 908 1 828 1 422 1 685 1 044 1 119 1 074 1 269
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 683 676 704 648 571 458 426 429 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 410 -1 808 945 462 -1 059 -195 373 480 497 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,10% -24,25% 19,30% -18,22% 3,14% 81,66% -6,75% 19,10% -1,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,15% -53,35% 21,15% 10,58% -25,12% -4,09% 5,34% 9,78% 11,50% 15,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,69% -16,02% 5,82% 3,12% -7,19% -1,81% 3,41% 4,68% 6,19% 3,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,45% 63,46% 60,94% 61,55% 64,02% 50,52% 67,25% 64,34% 51,00% 71,29%
Rörelsekapital/omsättning 0,41% 0,02% 11,58% 2,41% -0,40% 6,26% 11,56% 11,69% 11,57% 8,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,21% 2,91% 43,58% 11,46% 2,79% 17,82% 25,43% 27,27% 26,55% 43,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,83% 64,97% 132,07% 76,19% 74,17% 51,61% 33,32% 48,73% 45,96% 58,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...