Visa allt om Woxsjön Holding AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 2 035 2 700 3 264 3 395 3 159 3 119 4 924 3 885 3 552 2 706
Övrig omsättning 593 29 20 82 0 0 0 2 16 0
Rörelseresultat (EBIT) 547 153 390 342 299 81 160 279 -39 -9
Resultat efter finansnetto 520 109 604 300 258 36 106 234 -40 -13
Årets resultat 389 63 434 145 195 25 81 191 -40 -13
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 306 2 354 2 439 1 948 1 514 1 500 1 532 1 568 48 70
Omsättningstillgångar 380 543 920 666 523 501 916 415 614 730
Tillgångar 2 687 2 897 3 359 2 615 2 037 2 001 2 447 1 983 661 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 545 1 531 1 468 1 034 889 694 669 589 398 438
Obeskattade reserver 202 176 152 106 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 546 728 1 235 883 705 710 944 994 22 34
Kortfristiga skulder 393 462 504 592 444 597 834 401 242 328
Skulder och eget kapital 2 687 2 897 3 359 2 615 2 037 2 001 2 447 1 983 661 800
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 221 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 810 1 043 878 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 263 389 412 359
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 628 2 729 3 284 3 477 3 159 3 119 4 924 3 887 3 568 2 706
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 3 4 4 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 035 1 350 1 088 1 132 790 780 1 641 971 888 902
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 823 658 415 430 391 322 374 377 396 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 594 200 442 382 303 85 180 299 -16 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,63% -17,28% -3,86% 7,47% 1,28% -36,66% 26,74% 9,38% 31,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,36% 5,28% 19,20% 13,08% 14,68% 4,05% 6,54% 14,07% -5,90% -1,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,88% 5,67% 19,76% 10,07% 9,47% 2,60% 3,25% 7,18% -1,10% -0,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,99% 68,96% 64,77% 60,82% 74,14% 64,70% 36,72% 60,23% 56,81% 68,99%
Rörelsekapital/omsättning -0,64% 3,00% 12,75% 2,18% 2,50% -3,08% 1,67% 0,36% 10,47% 14,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,36% 57,59% 47,23% 42,70% 43,64% 34,68% 27,34% 29,70% 60,21% 54,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,69% 114,72% 177,38% 109,80% 116,44% 80,90% 107,91% 99,00% 245,04% 219,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!