Visa allt om Flyttfirman Säkra Händer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 5 075 5 248 5 073 5 442 7 929 9 292 10 299 11 087 7 564 5 286
Övrig omsättning - 53 71 285 - - - - 11 131
Rörelseresultat (EBIT) 216 615 442 196 -23 445 510 1 017 556 397
Resultat efter finansnetto 215 615 612 185 -24 470 548 1 060 557 367
Årets resultat 270 582 553 142 184 191 200 810 361 63
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 254 387 906 1 226 1 495 1 771 1 964 1 655 1 538
Omsättningstillgångar 1 990 1 149 1 592 916 1 069 866 1 611 1 737 1 118 1 405
Tillgångar 2 112 1 404 1 979 1 821 2 295 2 361 3 383 3 701 2 773 2 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 511 740 1 158 906 764 580 588 988 559 198
Obeskattade reserver 121 254 387 490 490 760 560 290 346 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 480 409 434 425 1 041 1 022 2 234 2 423 1 869 2 495
Skulder och eget kapital 2 112 1 404 1 979 1 821 2 295 2 361 3 383 3 701 2 773 2 943
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 - 15 15 0 0 0 0 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 1 746 2 208 3 800 4 431 4 737 4 958 3 095 2 136
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 555 598 1 287 1 447 1 719 1 535 1 020 723
Utdelning till aktieägare 270 500 1 000 300 0 0 200 600 380 0
Omsättning 5 075 5 301 5 144 5 727 7 929 9 292 10 299 11 087 7 575 5 417
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 6 6 7 13 14 15 15 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 875 846 777 610 664 687 739 756 755
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 403 395 407 395 428 434 445 428 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 349 748 575 457 247 721 786 1 285 763 602
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,30% 3,45% -6,78% -31,37% -14,67% -9,78% -7,11% 46,58% 43,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,23% 43,80% 30,92% 10,76% -0,96% 20,12% 16,26% 28,64% 20,12% 13,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,26% 11,72% 12,06% 3,60% -0,28% 5,11% 5,34% 9,56% 7,38% 7,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,89% 73,80% 71,44% 74,51% 85,28% 87,41% 87,56% 86,82% 86,40% 86,53%
Rörelsekapital/omsättning 10,05% 14,10% 22,83% 9,02% 0,35% -1,68% -6,05% -6,19% -9,93% -20,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,66% 66,82% 73,77% 70,74% 49,94% 48,29% 29,58% 32,47% 29,35% 12,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,46% 280,93% 366,82% 215,53% 102,69% 84,74% 72,11% 71,69% 59,82% 56,31%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...