Visa allt om Hyllinge Buss & Resetjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 300 300 275 305 1 201 2 069 2 714 10 705 23 843 26 346
Övrig omsättning 27 229 0 162 100 8 22 504 222 248
Rörelseresultat (EBIT) 19 227 22 -27 72 -119 -1 916 -2 955 -2 272 -3 270
Resultat efter finansnetto 19 227 2 -32 -636 289 -2 271 -3 124 -2 622 -3 491
Årets resultat -13 135 2 -32 0 0 0 96 2 528 -3 191
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 442 654 866 0 1 383 3 642 4 504 5 367 6 229 0
Omsättningstillgångar 87 63 78 197 49 102 5 610 7 266 7 520 4 153
Tillgångar 529 717 944 197 1 432 3 744 10 114 12 633 13 749 4 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 311 176 174 206 206 206 206 110 -2 418
Obeskattade reserver 17 75 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 462 2 593 3 214 6 563 0
Kortfristiga skulder 214 331 768 23 1 226 2 076 7 315 9 213 7 075 6 572
Skulder och eget kapital 529 717 944 197 1 432 3 744 10 114 12 633 13 749 4 153
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 822 3 395 3 838
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - 0 400 1 029 1 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 327 529 275 467 1 301 2 077 2 736 11 209 24 065 26 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 - 1 1 3 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 069 2 714 3 568 2 168 2 196
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 548 474 413 442 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 231 439 216 119 831 744 -1 053 -2 092 -1 601 -3 024
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 9,09% -9,84% -74,60% -41,95% -23,77% -74,65% -55,10% -9,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,59% 31,66% 0,95% -13,71% 5,10% 10,28% -18,93% -23,38% -16,21% -78,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,33% 75,67% 3,27% -8,85% 6,08% 18,61% -70,56% -27,59% -9,35% -12,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,33% 87,67% 93,09% 1,97% 72,86% 78,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -42,33% -89,33% -250,91% 57,05% -98,00% -95,41% -62,82% -18,19% 1,87% -9,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,84% 51,53% 18,64% 88,32% 14,39% 5,50% 2,04% 1,63% 0,80% -58,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,65% 19,03% 10,16% 856,52% 4,00% 4,91% 76,35% 78,60% 105,94% 62,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!