Visa allt om Bergteamet Raiseboring Europe AB
Visa allt om Bergteamet Raiseboring Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 98 678 0 0 0 0 713 169 633 204 018 267 770 255 625
Övrig omsättning 505 - 1 242 3 600 - 384 6 256 1 225 1 462 985
Rörelseresultat (EBIT) 6 952 -9 1 240 3 600 -3 -1 050 -4 114 4 698 15 062 12 182
Resultat efter finansnetto 6 154 -8 1 240 3 600 -3 -1 048 -4 737 3 080 14 278 11 384
Årets resultat 4 461 -8 -1 -173 -3 0 2 148 4 959 8 599 5 909
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 488 0 0 0 0 0 2 500 14 679 8 394 8 657
Omsättningstillgångar 56 390 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 24 755 47 361 76 162 67 351
Tillgångar 140 878 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 27 255 62 040 84 556 76 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 057 2 215 2 224 2 225 2 397 2 401 16 350 8 476 9 011 9 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 888 12 118 9 899
Avsättningar (tkr) 864 0 0 0 10 10 62 1 755 700 3 270
Långfristiga skulder 34 177 0 0 0 0 0 0 14 561 16 961 13 737
Kortfristiga skulder 39 781 1 2 4 011 5 890 7 606 10 843 29 360 45 766 39 831
Skulder och eget kapital 140 878 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 27 255 62 040 84 556 76 008
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 592 0 - 0 0 0 420 861 825 888
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 616 0 - 0 0 0 32 355 49 622 52 454 53 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 591 0 - 0 0 275 12 573 18 340 20 516 21 910
Utdelning till aktieägare 2 230 0 0 0 0 0 13 949 0 6 000 5 000
Omsättning 99 183 0 1 242 3 600 0 1 097 175 889 205 243 269 232 256 610
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 0 - 0 0 0 82 125 152 169
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 014 - - - - - 2 069 1 632 1 762 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 - - - - - 570 547 485 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 822 -9 1 240 3 600 -3 -1 050 2 795 7 701 17 371 13 457
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -99,58% -16,85% -23,81% 4,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,93% - - - - -10,47% -15,07% 7,23% 18,02% 16,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,05% - - - - -147,12% -2,42% 2,20% 5,69% 4,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,37% - - - - -39,69% 44,64% 56,80% 16,36% 14,80%
Rörelsekapital/omsättning 16,83% - - - - 337,87% 8,20% 8,82% 11,35% 10,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,89% 99,91% 99,96% 35,68% 28,89% 23,97% 59,99% 23,03% 20,98% 21,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,62% 221 700,00% 111 250,00% 155,47% 140,87% 131,67% 219,51% 89,66% 96,26% 85,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...