Visa allt om Bergteamet Raiseboring Europe AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2009-12
Nettoomsättning 126 739 -
Övrig omsättning 1 097 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 996 -
Resultat efter finansnetto 10 104 -
Årets resultat 7 742 -
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 -
Anläggningstillgångar 68 256 -
Omsättningstillgångar 69 779 -
Tillgångar 138 035 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 713 -
Minoritetsintressen 0 -
Avsättningar (tkr) 4 230 -
Långfristiga skulder 11 249 -
Kortfristiga skulder 46 843 -
Skulder och eget kapital 138 035 -
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 29 293 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 13 554 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 127 836 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 587 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 953 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 989 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,97% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,68% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,31% -
Rörelsekapital/omsättning 18,10% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,85% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,44% -

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 126 739 147 657 111 245 98 678 0 0 0 0 713 169 633
Övrig omsättning 1 097 2 465 1 469 505 0 1 242 3 600 0 384 6 256
Rörelseresultat (EBIT) 10 996 1 324 13 523 6 952 -9 1 240 3 600 -3 -1 050 -4 114
Resultat efter finansnetto 10 104 -424 12 536 6 154 -8 1 240 3 600 -3 -1 048 -4 737
Årets resultat 7 742 -622 9 533 4 461 -8 -1 -173 -3 0 2 148
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 256 77 884 85 436 84 488 0 0 0 0 0 2 500
Omsättningstillgångar 69 779 54 894 52 078 56 390 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 24 755
Tillgångar 138 035 132 778 137 514 140 878 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 27 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 713 67 971 73 359 66 057 2 215 2 224 2 225 2 397 2 401 16 350
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 230 4 696 3 622 864 0 0 0 10 10 62
Långfristiga skulder 11 249 14 624 23 017 34 177 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 843 45 487 37 516 39 781 1 2 4 011 5 890 7 606 10 843
Skulder och eget kapital 138 035 132 778 137 514 140 878 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 27 255
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-08
2016-08
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 909 592 0 - 0 0 0 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 293 36 957 22 662 21 616 0 - 0 0 0 32 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 554 18 137 11 095 8 591 0 - 0 0 275 12 573
Utdelning till aktieägare 0 0 4 766 2 230 0 0 0 0 0 13 949
Omsättning 127 836 150 122 112 714 99 183 0 1 242 3 600 0 1 097 175 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 48 47 49 0 - 0 0 0 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 587 3 076 2 367 2 014 - - - - - 2 069
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 953 1 280 812 687 - - - - - 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 989 21 953 28 654 17 822 -9 1 240 3 600 -3 -1 050 2 795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,17% 32,73% 12,74% - - - - -100,00% -99,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,97% 1,00% 9,83% 4,93% - - - - -10,47% -15,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,68% 0,90% 12,16% 7,05% - - - - -147,12% -2,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,31% 79,69% 85,93% 79,37% - - - - -39,69% 44,64%
Rörelsekapital/omsättning 18,10% 6,37% 13,09% 16,83% - - - - 337,87% 8,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,85% 51,19% 53,35% 46,89% 99,91% 99,96% 35,68% 28,89% 23,97% 59,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,44% 37,33% 58,67% 74,62% 221 700,00% 111 250,00% 155,47% 140,87% 131,67% 219,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...