Visa allt om Skåne Grus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 57 334 46 915 51 463 49 322 42 645 41 016 35 614 34 808 33 901 35 833
Övrig omsättning 187 185 55 0 0 449 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 821 11 190 9 833 7 488 5 064 5 156 4 223 4 406 8 929 5 110
Resultat efter finansnetto 11 847 11 189 9 818 7 471 5 126 5 086 4 163 4 391 8 938 5 150
Årets resultat 8 800 8 028 7 841 7 049 3 586 3 814 3 218 3 978 6 774 3 293
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 940 17 897 18 601 19 444 17 741 19 621 20 094 19 604 21 789 25 285
Omsättningstillgångar 41 387 37 606 32 104 27 899 29 073 26 026 24 541 23 279 29 097 17 846
Tillgångar 56 327 55 503 50 705 47 343 46 815 45 647 44 635 42 883 50 885 43 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 953 20 153 17 125 14 284 12 235 11 149 9 835 11 617 17 639 10 864
Obeskattade reserver 22 788 21 954 20 923 21 126 22 658 22 151 21 964 21 937 22 704 22 507
Avsättningar (tkr) 4 533 3 921 3 709 3 631 3 419 3 207 2 995 2 782 2 857 3 413
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 054 9 475 8 947 8 302 8 503 9 141 9 842 6 547 7 685 6 347
Skulder och eget kapital 56 327 55 503 50 705 47 343 46 815 45 647 44 635 42 883 50 885 43 130
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 883 899 739 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 146 - 80 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 2 631 2 336 2 484 2 620 2 875 2 859 2 946 2 906
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 1 392 1 404 1 391 1 075 1 170 1 122 1 090 1 145
Utdelning till aktieägare 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 2 500 2 500 5 000 10 000 0
Omsättning 57 521 47 100 51 518 49 322 42 645 41 465 35 614 34 808 33 901 35 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 7 7 7 6 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 370 5 864 7 352 7 046 6 092 6 836 5 088 4 973 4 843 4 479
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 701 663 659 616 578 569 577 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 710 11 190 9 833 7 488 5 064 7 259 6 744 7 275 12 274 8 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,21% -8,84% 4,34% 15,66% 3,97% 15,17% 2,32% 2,68% -5,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,03% 20,16% 19,40% 15,82% 10,98% 11,30% 9,51% 10,27% 17,59% 11,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,66% 23,85% 19,11% 15,18% 12,06% 12,58% 11,92% 12,66% 26,40% 14,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,24% 25,26% 20,85% 17,57% 14,46% 14,04% 14,87% 100,00% 28,50% 15,88%
Rörelsekapital/omsättning 54,65% 59,96% 45,00% 39,73% 48,24% 41,17% 41,27% 48,07% 63,16% 32,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,20% 67,16% 65,96% 64,98% 63,89% 62,28% 60,42% 66,99% 69,47% 65,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,01% 282,41% 258,01% 249,82% 288,58% 228,21% 162,10% 255,83% 290,87% 216,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!