Visa allt om Mallhuset AB
Visa allt om Mallhuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 548 504 394 560 0 0 363 548 548 534
Övrig omsättning - - - - 560 549 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 62 5 -8 67 -12 -2 5 -29 -33
Resultat efter finansnetto 44 63 12 10 85 3 2 5 -20 -18
Årets resultat 34 49 9 8 63 2 2 5 -20 -18
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 319 404 489 573 658 743 827 912 1 007 1 096
Omsättningstillgångar 622 424 234 1 288 1 099 972 718 598 549 361
Tillgångar 941 828 723 1 862 1 757 1 715 1 545 1 510 1 557 1 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 374 325 1 216 1 208 1 145 1 144 1 142 1 137 1 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 533 454 398 646 549 569 402 368 420 301
Skulder och eget kapital 941 828 723 1 862 1 757 1 715 1 545 1 510 1 557 1 458
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 250 170 160 100 80 300 69 260 169 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 7 0 250 200 38 0 0 109 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 30 13 37 28 34 4 21 88 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0
Omsättning 548 504 394 560 560 549 363 548 548 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 274 504 394 560 - - 363 548 274 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 155 207 145 401 307 375 43 315 190 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 128 147 90 77 152 73 83 100 60 58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,73% 27,92% -29,64% - - -100,00% -33,76% 0,00% 2,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,68% 7,61% 1,66% 0,54% - - 0,13% 0,33% -1,28% -1,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,03% 12,50% 3,05% 1,79% - - 0,55% 0,91% -3,65% -3,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,24% -5,95% -41,62% 114,64% - - 87,05% 41,97% 23,54% 11,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,36% 45,17% 44,95% 65,31% 68,75% 66,76% 74,05% 75,63% 73,03% 79,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,70% 93,39% 58,79% 199,38% 200,18% 170,83% 178,61% 162,50% 130,71% 119,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...