Visa allt om Infoflex Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 32 616 37 639 25 292 23 600 22 431 20 009 19 215 17 864 18 574 15 494
Övrig omsättning 1 482 530 232 130 113 196 274 265 55 58
Rörelseresultat (EBIT) 7 216 4 491 4 824 4 234 3 502 2 580 2 435 2 730 2 206 1 027
Resultat efter finansnetto 7 219 4 677 4 875 4 647 3 762 2 873 2 554 2 835 2 257 1 049
Årets resultat 5 663 3 600 3 792 3 614 4 017 1 548 1 387 2 080 1 687 771
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 358 399 5 242 5 287 4 998 4 877 4 778 136 219 285
Omsättningstillgångar 19 151 14 962 4 330 4 201 4 979 3 320 2 623 7 676 6 498 5 016
Tillgångar 19 509 15 361 9 572 9 488 9 977 8 197 7 401 7 812 6 717 5 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 863 4 802 5 002 4 911 5 296 2 779 2 631 3 645 3 164 2 277
Obeskattade reserver 0 38 0 0 0 1 406 652 0 0 41
Avsättningar (tkr) 0 0 1 523 1 420 1 341 1 210 1 128 1 008 931 832
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 646 10 520 3 047 3 158 3 339 2 802 2 990 3 160 2 621 2 150
Skulder och eget kapital 19 509 15 361 9 572 9 488 9 977 8 197 7 401 7 812 6 717 5 301
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 248 725 655
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 99 118 -
Löner till övriga anställda - - 9 328 8 684 8 191 8 196 7 606 5 865 5 682 5 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 647 3 359 3 164 3 246 3 115 2 765 2 656 2 686
Utdelning till aktieägare 5 663 0 3 800 3 700 4 000 1 500 1 400 2 400 1 600 800
Omsättning 34 098 38 169 25 524 23 730 22 544 20 205 19 489 18 129 18 629 15 552
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 18 16 17 17 15 15 16 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 553 1 882 1 405 1 475 1 319 1 177 1 281 1 191 1 161 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 881 1 052 740 774 689 688 727 633 573 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 297 4 561 4 871 4 305 3 591 2 681 2 526 2 838 2 345 1 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,35% 48,82% 7,17% 5,21% 12,10% 4,13% 7,56% -3,82% 19,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,01% 30,48% 50,97% 48,99% 37,76% 35,12% 34,63% 36,34% 33,65% 19,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,14% 12,44% 19,29% 19,69% 16,79% 14,39% 13,34% 15,89% 12,17% 6,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,93% 91,29% 90,73% 90,35% 87,10% 88,50% 87,26% 87,23% 80,45% 86,16%
Rörelsekapital/omsättning 19,94% 11,80% 5,07% 4,42% 7,31% 2,59% -1,91% 25,28% 20,87% 18,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,18% 31,45% 52,26% 51,76% 53,08% 46,54% 42,04% 46,66% 47,10% 43,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,29% 141,54% 136,49% 129,13% 143,79% 112,60% 82,78% 235,57% 232,54% 219,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...