Visa allt om Infoflex Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 37 182 41 395 40 015 35 939 32 616 37 639 25 292 23 600 22 431 20 009
Övrig omsättning 1 432 508 463 388 1 482 530 232 130 113 196
Rörelseresultat (EBIT) 9 428 11 111 10 188 7 914 7 216 4 491 4 824 4 234 3 502 2 580
Resultat efter finansnetto 9 420 11 263 10 164 7 914 7 219 4 677 4 875 4 647 3 762 2 873
Årets resultat 7 474 8 938 7 983 6 209 5 663 3 600 3 792 3 614 4 017 1 548
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 164 247 429 358 399 5 242 5 287 4 998 4 877
Omsättningstillgångar 22 208 26 301 30 677 21 711 19 151 14 962 4 330 4 201 4 979 3 320
Tillgångar 22 393 26 465 30 924 22 139 19 509 15 361 9 572 9 488 9 977 8 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 674 10 138 9 183 7 409 6 863 4 802 5 002 4 911 5 296 2 779
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 38 0 0 0 1 406
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 523 1 420 1 341 1 210
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 719 16 327 21 741 14 731 12 646 10 520 3 047 3 158 3 339 2 802
Skulder och eget kapital 22 393 26 465 30 924 22 139 19 509 15 361 9 572 9 488 9 977 8 197
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 328 8 684 8 191 8 196
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 647 3 359 3 164 3 246
Utdelning till aktieägare 7 474 8 938 7 983 6 209 5 663 0 3 800 3 700 4 000 1 500
Omsättning 38 614 41 903 40 478 36 327 34 098 38 169 25 524 23 730 22 544 20 205
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 17 24 22 21 20 18 16 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 690 2 435 1 667 1 634 1 553 1 882 1 405 1 475 1 319 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 907 1 227 884 916 881 1 052 740 774 689 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 502 11 212 10 343 8 052 7 297 4 561 4 871 4 305 3 591 2 681
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,18% 3,45% 11,34% 10,19% -13,35% 48,82% 7,17% 5,21% 12,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,11% 42,61% 32,96% 35,76% 37,01% 30,48% 50,97% 48,99% 37,76% 35,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,36% 27,24% 25,47% 22,03% 22,14% 12,44% 19,29% 19,69% 16,79% 14,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,88% 93,54% 93,90% 93,44% 92,93% 91,29% 90,73% 90,35% 87,10% 88,50%
Rörelsekapital/omsättning 22,83% 24,09% 22,33% 19,42% 19,94% 11,80% 5,07% 4,42% 7,31% 2,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,74% 38,31% 29,70% 33,47% 35,18% 31,45% 52,26% 51,76% 53,08% 46,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,78% 161,03% 141,06% 147,25% 151,29% 141,54% 136,49% 129,13% 143,79% 112,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!