Visa allt om Granströms Gruppen AB
Visa allt om Granströms Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 327 3 773 2 442 2 737 6 288 6 202 4 625 4 445 5 223 4 672
Övrig omsättning 44 14 808 1 564 - 208 - 791 15
Rörelseresultat (EBIT) 836 -402 692 -43 763 662 281 308 1 078 146
Resultat efter finansnetto 794 -403 698 -40 754 668 262 296 1 071 126
Årets resultat 720 -403 698 187 856 209 91 86 709 81
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 514 2 503 637 1 386 1 389 1 144 1 008 676 494 0
Omsättningstillgångar 2 513 1 613 1 847 1 449 2 391 2 944 1 992 2 120 1 897 1 274
Tillgångar 5 027 4 116 2 484 2 834 3 779 4 089 3 000 2 796 2 391 1 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 611 891 2 094 1 596 1 551 839 750 809 872 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 282 571 290 290 173 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 927 927 1 126 982 638 494 0
Långfristiga skulder 1 258 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 157 1 866 391 312 1 019 1 553 979 1 060 852 1 019
Skulder och eget kapital 5 027 4 116 2 484 2 834 3 779 4 089 3 000 2 796 2 391 1 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 056 595 632 994 1 230 646 615 623 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 510 362 325 875 334 632 279 381 437
Utdelning till aktieägare 188 0 800 200 143 143 120 150 150 92
Omsättning 7 371 3 787 3 250 2 738 6 852 6 202 4 833 4 445 6 014 4 687
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 4 2 2 3 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 047 943 1 221 1 369 2 096 1 240 1 156 1 111 1 306 1 557
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 414 398 469 650 412 420 364 483 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 836 -402 692 -43 763 670 292 324 1 078 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 94,20% 54,50% -10,78% -56,47% 1,39% 34,10% 4,05% -14,90% 11,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,85% -9,16% 28,95% -1,06% 20,85% 16,78% 9,53% 11,12% 45,63% 11,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,56% -9,99% 29,44% -1,10% 12,53% 11,06% 6,18% 7,00% 20,89% 3,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,96% 52,43% 55,77% 58,09% 48,89% 59,11% 55,98% 57,95% 58,49% 48,20%
Rörelsekapital/omsättning 4,86% -6,71% 59,62% 41,54% 21,82% 22,43% 21,90% 23,85% 20,01% 5,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,05% 21,65% 84,30% 56,32% 46,54% 30,81% 32,12% 36,58% 41,68% 20,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,50% 86,44% 472,38% 464,42% 234,64% 189,57% 203,47% 200,00% 222,65% 125,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...