Visa allt om Hylte Tryck AB
Visa allt om Hylte Tryck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 38 701 38 008 35 583 39 972 33 748 38 616 35 229 33 472 38 294 33 425
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -428 -948 -616 -1 028 -382 145 730 474 1 342 958
Resultat efter finansnetto -493 -978 -637 -1 032 -400 -293 676 489 1 038 415
Årets resultat -29 -33 -29 -559 -87 -583 -300 261 497 219
Balansräkningar (tkr)
2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 919 5 000 5 661 5 820 5 946 7 441 7 374 2 848 3 149 2 944
Omsättningstillgångar 16 479 15 257 12 845 13 890 13 909 11 883 12 724 15 665 15 368 13 927
Tillgångar 21 398 20 257 18 506 19 710 19 855 19 324 20 098 18 513 18 516 16 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 294 12 324 12 356 12 385 12 417 12 441 12 868 12 855 12 593 12 097
Obeskattade reserver 373 532 1 099 1 410 1 734 2 024 1 678 591 463 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 731 7 401 5 051 5 915 5 704 4 859 5 551 5 067 5 459 4 639
Skulder och eget kapital 21 398 20 257 18 506 19 710 19 855 19 324 20 098 18 513 18 516 16 871
Löner & utdelning (tkr)
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 894 6 641 7 242 8 219 6 704 7 676 6 158 5 120 5 212 5 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 997 2 797 2 874 3 214 2 551 3 025 2 253 1 801 1 936 1 987
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 701 38 008 35 583 39 972 33 748 38 616 35 229 33 472 38 294 33 425
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 18 20 19 21 18 15 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 419 2 534 1 977 1 999 1 776 1 839 1 957 2 231 2 553 2 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 629 562 572 487 510 467 461 477 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 646 359 1 104 686 1 137 1 629 1 546 775 1 574 2 598
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,82% 6,82% -10,98% 18,44% -12,61% 9,61% 5,25% -12,59% 14,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,99% -4,64% -3,29% -5,18% -1,90% -1,11% 3,67% 2,64% 7,50% 5,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,10% -2,47% -1,71% -2,55% -1,12% -0,56% 2,09% 1,46% 3,62% 2,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,69% 13,40% 12,11% 11,87% 13,39% 15,57% 14,02% 14,16% 13,40% 13,79%
Rörelsekapital/omsättning 20,02% 20,67% 21,90% 19,95% 24,31% 18,19% 20,36% 31,66% 25,88% 27,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,81% 62,89% 71,40% 68,42% 68,97% 72,10% 70,18% 71,79% 69,81% 72,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,43% 140,70% 165,57% 165,93% 174,53% 164,62% 158,94% 214,62% 213,39% 197,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...