Visa allt om Lastmaskiner Bertil Olsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 24 077 30 243 28 447 27 997 28 816 28 711 28 289 28 027 15 649 21 161
Övrig omsättning 731 706 566 309 960 818 106 596 921 693
Rörelseresultat (EBIT) -1 680 -121 220 1 036 311 727 1 129 403 -2 484 -2 833
Resultat efter finansnetto -2 022 -348 10 818 116 614 1 028 297 -2 614 -3 049
Årets resultat -1 001 0 5 46 1 208 849 297 -638 151
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 162 17 272 17 282 17 146 16 384 14 521 11 845 13 796 12 342 15 099
Omsättningstillgångar 4 136 6 143 6 352 5 709 8 160 6 056 7 701 6 139 3 887 4 398
Tillgångar 19 298 23 415 23 634 22 855 24 544 20 577 19 546 19 935 16 229 19 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 875 10 875 10 875 10 870 10 824 10 823 10 615 9 765 9 468 10 106
Obeskattade reserver 0 1 021 1 376 1 376 626 517 178 0 0 1 976
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 585 5 107 5 943 4 886 6 340 4 353 3 724 4 639 2 832 3 126
Kortfristiga skulder 4 839 6 412 5 439 5 723 6 753 4 884 5 028 5 529 3 929 4 288
Skulder och eget kapital 19 298 23 415 23 634 22 855 24 544 20 577 19 546 19 935 16 229 19 497
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 192 4 835 5 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 2 181 1 543 1 894
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 808 30 949 29 013 28 306 29 776 29 529 28 395 28 623 16 570 21 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 16 16 16 16 16 17 17 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 006 1 890 1 778 1 750 1 801 1 794 1 664 1 649 1 118 1 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 707 586 584 569 574 540 495 503 467 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 443 2 108 2 481 3 316 2 443 2 799 3 335 2 672 100 535
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,39% 6,31% 1,61% -2,84% 0,37% 1,49% 0,93% 79,10% -26,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,70% -0,51% 0,94% 4,53% 1,27% 3,72% 5,78% 2,03% -15,30% -14,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,97% -0,40% 0,78% 3,70% 1,08% 2,66% 3,99% 1,44% -15,87% -13,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,32% 63,78% 63,24% 66,84% 59,63% 59,29% 61,19% 57,52% 67,28% 60,56%
Rörelsekapital/omsättning -2,92% -0,89% 3,21% -0,05% 4,88% 4,08% 9,45% 2,18% -0,27% 0,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,17% 49,85% 50,56% 52,26% 46,09% 54,56% 55,02% 48,98% 58,34% 59,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,67% 90,35% 111,91% 95,61% 117,58% 119,70% 148,93% 107,98% 94,60% 98,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!