Visa allt om Sture Karlsson i Lidingö AB
Visa allt om Sture Karlsson i Lidingö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 310 2 400 2 454 2 426 1 013 942 2 763 139 253 630
Övrig omsättning - 530 141 59 - 459 8 - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 579 389 117 264 -148 152 346 -98 -109 -76
Resultat efter finansnetto 1 579 377 111 250 -148 25 348 -98 -107 -33
Årets resultat 989 187 50 250 -87 11 252 -98 -62 3
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 41 0 0 0 0 2 175 263 300 351
Omsättningstillgångar 3 434 3 615 654 1 029 482 510 548 88 56 231
Tillgångar 3 538 3 656 654 1 029 482 511 2 722 351 356 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 375 535 348 388 138 135 324 72 170 232
Obeskattade reserver 455 152 37 0 0 61 54 0 0 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 90 90 0 0 0 1 820 196 68 66
Kortfristiga skulder 1 709 2 878 179 640 345 313 525 82 118 238
Skulder och eget kapital 3 538 3 656 654 1 029 482 511 2 722 351 356 582
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 350 425 427 385 0 105 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 450 690 113 0 8 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 151 241 155 148 152 137 15 47 83
Utdelning till aktieägare 1 200 150 0 0 0 0 200 0 0 0
Omsättning 4 310 2 930 2 595 2 485 1 013 1 401 2 771 139 253 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 155 1 200 1 227 2 426 1 013 942 2 763 139 253 630
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 388 431 708 509 284 605 17 163 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 579 406 117 264 -148 757 346 -61 -53 -36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 79,58% -2,20% 1,15% 139,49% 7,54% -65,91% 1 887,77% -45,06% -59,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,63% 10,67% 17,89% 25,66% -30,71% 29,94% 13,81% -27,92% -30,06% -5,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,64% 16,25% 4,77% 10,88% -14,61% 16,24% 13,61% -70,50% -42,29% -5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,49% 56,75% 52,53% 59,36% 65,45% 61,78% 51,21% 100,00% 99,21% 72,70%
Rörelsekapital/omsättning 40,02% 30,71% 19,36% 16,03% 13,52% 20,91% 0,83% 4,32% -24,51% -1,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,89% 17,88% 57,62% 37,71% 28,63% 35,22% 13,37% 20,51% 47,75% 45,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,19% 39,78% 365,36% 160,78% 139,71% 162,94% 104,38% 107,32% 47,46% 97,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...