Visa allt om Ängås verkstad & kontor AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 459 624 986 18 390 14 907 18 288 19 479 20 053 24 151 21 186
Övrig omsättning 0 176 824 1 553 103 285 5 45 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 104 130 737 5 475 1 546 1 486 1 675 2 432 4 646 3 161
Resultat efter finansnetto 120 150 767 5 480 1 548 1 496 1 719 2 495 4 768 3 259
Årets resultat 325 846 1 583 4 107 1 064 1 323 1 804 2 006 2 741 2 415
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 746 2 355 3 184 3 889 2 883 3 818 4 683 3 948 5 260 4 458
Omsättningstillgångar 2 802 4 230 6 470 13 612 9 683 8 208 8 544 7 438 8 795 9 193
Tillgångar 4 549 6 585 9 654 17 501 12 566 12 026 13 226 11 386 14 054 13 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 186 3 861 6 015 9 431 6 325 5 761 5 438 4 134 4 128 6 387
Obeskattade reserver 2 292 2 592 3 531 4 799 4 592 4 419 4 636 5 257 5 509 4 482
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 133 108 3 270 1 650 1 846 3 153 1 995 4 417 2 782
Skulder och eget kapital 4 549 6 585 9 654 17 501 12 566 12 026 13 226 11 386 14 054 13 651
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 755 793
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 5 116 - 6 013 6 058 5 684 5 132
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 2 451 - 3 021 3 214 3 312 3 163
Utdelning till aktieägare 1 000 2 000 3 000 5 000 1 000 500 1 000 500 2 000 5 000
Omsättning 459 800 1 810 19 943 15 010 18 573 19 484 20 098 24 151 21 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 12 15 0 17 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 533 994 - 1 146 1 337 1 610 1 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 684 530 - 559 620 689 638
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 289 892 5 608 2 481 2 548 2 699 3 778 5 812 4 586
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,44% -36,71% -94,64% 23,36% -18,49% -6,11% -2,86% -16,97% 14,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,64% 2,31% 7,94% 31,31% 12,35% 12,45% 13,00% 21,92% 33,93% 23,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,14% 24,36% 77,79% 29,80% 10,41% 8,19% 8,82% 12,45% 19,74% 15,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,25% 64,42% 27,48% 89,30% 91,12% 83,38% 87,13% 84,01% 83,84% 84,73%
Rörelsekapital/omsättning 594,99% 656,57% 645,23% 56,24% 53,89% 34,79% 27,68% 27,14% 18,13% 30,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,35% 89,34% 90,83% 75,28% 78,84% 76,57% 68,46% 70,34% 58,26% 70,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 812,68% 3 109,77% 5 770,37% 397,58% 520,67% 381,85% 227,37% 288,02% 163,17% 266,25%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...