Visa allt om Faxes Fabriks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 14 642 12 915 10 602 9 975 8 878 8 729 8 702 8 020 8 384 10 270
Övrig omsättning 115 54 50 63 74 51 72 65 514 76
Rörelseresultat (EBIT) 5 016 5 060 3 403 2 789 2 377 1 428 1 205 1 059 1 852 2 721
Resultat efter finansnetto 5 061 5 019 3 439 2 685 2 411 1 545 1 426 1 639 2 465 3 299
Årets resultat 4 023 3 935 2 710 2 208 5 070 1 526 1 201 1 186 1 476 1 897
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 473 2 513 2 991 2 460 3 138 8 800 16 844 15 153 10 987 12 486
Omsättningstillgångar 10 600 6 194 4 722 10 977 13 559 9 956 5 937 6 745 11 766 14 093
Tillgångar 13 073 8 707 7 713 13 437 16 697 18 756 22 781 21 898 22 753 26 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 984 6 461 5 226 2 516 9 307 6 237 9 711 13 510 17 324 20 848
Obeskattade reserver 0 0 0 0 174 4 275 4 736 4 907 4 797 4 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 089 2 246 2 487 10 921 7 215 8 245 8 335 3 481 631 1 486
Skulder och eget kapital 13 073 8 707 7 713 13 437 16 697 18 756 22 781 21 898 22 753 26 579
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 602 1 762 1 141 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 583 816 438 351
Utdelning till aktieägare 4 000 1 500 2 700 0 9 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Omsättning 14 757 12 969 10 652 10 038 8 952 8 780 8 774 8 085 8 898 10 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 881 4 305 3 534 3 325 2 220 2 182 2 176 2 005 2 096 2 568
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 487 414 487 543 437 549 646 408 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 098 5 156 3 500 2 916 2 510 1 552 1 346 1 200 1 994 2 971
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,37% 21,82% 6,29% 12,36% 1,71% 0,31% 8,50% -4,34% -18,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,71% 58,19% 44,79% 20,76% 14,62% 9,01% 6,26% 7,49% 10,85% 12,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,56% 39,23% 32,59% 27,96% 27,49% 19,35% 16,40% 20,46% 29,45% 32,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,36% 58,47% 53,82% 54,12% 63,83% 50,98% 53,59% 61,37% 52,62% 54,71%
Rörelsekapital/omsättning 44,47% 30,57% 21,08% 0,56% 71,46% 19,60% -27,56% 40,70% 132,81% 122,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,72% 74,20% 67,76% 18,72% 56,55% 51,03% 58,84% 79,17% 92,58% 90,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,26% 126,14% 85,32% 69,33% 147,22% 86,39% 34,43% 125,91% 1 342,79% 734,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!