Visa allt om JLO Invest AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 260 2 100 2 100 3 978 574 3 060 5 963 6 082 1 968 4 123
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 490 1 683 1 641
Rörelseresultat (EBIT) -974 1 285 -791 2 670 162 1 246 2 189 6 887 -119 784
Resultat efter finansnetto 10 923 1 567 -6 703 4 499 216 1 246 2 706 6 405 29 286 3 935
Årets resultat 10 323 1 322 -6 703 3 193 47 180 2 089 2 225 28 276 4 593
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 974 40 002 37 902 44 242 43 752 42 920 42 243 43 231 38 922 16 018
Omsättningstillgångar 9 133 17 852 18 550 19 561 15 698 17 684 17 942 20 085 21 436 14 037
Tillgångar 68 107 57 854 56 452 63 803 59 450 60 604 60 185 63 317 60 357 30 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 575 55 252 53 930 60 833 57 641 57 593 57 713 56 124 54 399 26 623
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 750 1 750 0
Kortfristiga skulder 910 980 901 1 348 188 1 390 850 5 443 4 209 3 432
Skulder och eget kapital 68 107 57 854 56 452 63 803 59 450 60 604 60 185 63 317 60 357 30 055
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 82 131 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 36 45 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 1 260 2 100 2 100 3 978 574 3 060 5 963 9 572 3 651 5 764
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 100 2 100 3 978 - 3 060 5 963 3 041 984 2 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 12 90 158 - 491 334 86 162 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -974 1 285 -641 2 670 162 1 246 2 189 6 887 -119 784
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,00% 0,00% -47,21% 593,03% -81,24% -48,68% -1,96% 209,04% -52,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,09% 2,73% -0,91% 7,05% 0,37% 2,06% 4,53% 11,02% 49,16% 13,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 572,46% 75,10% -24,43% 113,07% 38,33% 40,72% 45,77% 114,73% 1 507,77% 96,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,17% 79,48%
Rörelsekapital/omsättning 652,62% 803,43% 840,43% 457,84% 2 702,09% 532,48% 286,63% 240,74% 875,36% 257,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,28% 95,50% 95,53% 95,35% 96,96% 95,03% 95,89% 88,64% 90,13% 88,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 003,52% 1 821,53% 2 058,71% 1 451,04% 7 340,96% 1 135,61% 1 887,41% 334,12% 463,86% 338,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!