Visa allt om AB Nya Dala-Demokraten

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 25 190 24 840 26 547 25 281 32 400 33 595 36 023 39 015 40 826 33 390
Övrig omsättning 13 064 13 589 18 339 14 395 13 618 15 131 16 058 14 543 16 888 13 507
Rörelseresultat (EBIT) 485 2 135 10 746 790 1 132 4 677 6 249 -325 -18 4 148
Resultat efter finansnetto 523 2 135 10 745 790 1 132 4 677 6 248 -327 540 4 657
Årets resultat -33 -21 8 444 174 -210 -10 68 -127 -13 -22
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 0 0 5 48 197 346 783 978
Omsättningstillgångar 15 522 25 298 20 599 8 671 9 390 10 335 10 675 13 150 12 356 22 898
Tillgångar 15 525 25 301 20 599 8 671 9 395 10 383 10 872 13 496 13 139 23 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 145 9 177 9 198 753 579 789 799 731 858 3 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 40 40 40 192 172
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 380 16 124 11 401 7 918 8 816 9 554 10 033 12 725 12 089 20 333
Skulder och eget kapital 15 525 25 301 20 599 8 671 9 395 10 383 10 872 13 496 13 139 23 876
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 4 946 8 174 8 510 9 087 10 450 11 459 8 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 2 017 3 480 3 806 3 709 4 400 4 664 3 415
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500
Omsättning 38 254 38 429 44 886 39 676 46 018 48 726 52 081 53 558 57 714 46 897
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 11 11 18 18 20 23 27 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 519 2 258 2 413 2 298 1 800 1 866 1 801 1 696 1 512 1 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 751 666 646 638 656 694 648 655 604 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 485 2 135 10 746 795 1 175 4 826 6 398 -101 215 4 321
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,41% -6,43% 5,01% -21,97% -3,56% -6,74% -7,67% -4,44% 22,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,48% 8,44% 52,17% 9,11% 12,05% 45,04% 57,48% -2,41% 4,12% 19,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,15% 8,60% 40,48% 3,12% 3,49% 13,92% 17,35% -0,83% 1,33% 13,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,72% 81,11% 82,62% 100,00% 100,00% 100,00% 73,26% 71,50% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,44% 36,93% 34,65% 2,98% 1,77% 2,32% 1,78% 1,09% 0,65% 7,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,70% 36,27% 44,65% 8,68% 6,16% 7,90% 7,64% 5,65% 7,67% 14,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,40% 156,90% 180,68% 109,51% 106,51% 108,17% 106,40% 103,34% 102,21% 112,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!