Visa allt om Bilcenter i Kumla Aktiebolag
Visa allt om Bilcenter i Kumla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 474 23 185 15 915 9 037 12 013 15 509 16 006 17 217 35 107 60 867
Övrig omsättning 105 2 1 114 210 494 107 - 1 541 350 -
Rörelseresultat (EBIT) -167 945 1 041 -409 -289 -311 -64 878 -310 1 648
Resultat efter finansnetto 340 1 244 1 018 -408 -287 -292 9 849 -456 1 541
Årets resultat 677 815 595 0 0 13 111 706 0 959
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 405 447 590 2 304 2 427 2 594 2 794 3 508 5 251 5 220
Omsättningstillgångar 7 649 7 828 7 559 3 930 5 140 5 234 7 496 6 234 5 791 7 527
Tillgångar 8 053 8 276 8 150 6 234 7 566 7 828 10 290 9 742 11 042 12 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 369 6 852 6 201 5 756 5 916 6 191 6 359 6 747 6 041 6 041
Obeskattade reserver 141 671 473 219 629 919 1 236 1 388 1 508 1 984
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 355 426 543 294
Kortfristiga skulder 543 753 1 475 258 1 021 718 2 341 1 180 2 950 4 428
Skulder och eget kapital 8 053 8 276 8 150 6 234 7 566 7 828 10 290 9 742 11 042 12 747
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 21 100 30 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 402 400 402 402 400 434 326 1 656 2 945 2 875
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 162 168 127 169 132 167 165 630 1 105 1 196
Utdelning till aktieägare 160 160 165 150 160 0 180 500 0 0
Omsättning 20 579 23 187 17 029 9 247 12 507 15 616 16 006 18 758 35 457 60 867
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 8 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 237 11 593 7 958 4 519 6 007 7 755 8 003 2 152 2 508 4 348
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 287 292 269 290 274 305 265 305 297 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -124 988 1 087 -286 -122 -111 137 1 075 383 2 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,69% 45,68% 76,11% -24,77% -22,54% -3,11% -7,03% -50,96% -42,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,26% 15,09% 12,81% -6,50% -3,70% -3,65% 0,20% 9,04% -2,78% 12,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,68% 5,39% 6,56% -4,48% -2,33% -1,84% 0,13% 5,12% -0,87% 2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,38% 8,07% 5,28% 4,85% 3,15% 5,09% 8,38% 18,51% 17,05% 15,23%
Rörelsekapital/omsättning 34,71% 30,52% 38,23% 40,63% 34,29% 29,12% 32,21% 29,35% 8,09% 5,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,87% 89,12% 80,61% 95,07% 84,32% 87,74% 70,65% 79,76% 64,54% 58,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 872,01% 370,52% 219,86% 418,99% 192,75% 271,03% 149,04% 356,36% 49,19% 71,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...