Visa allt om Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 13 636 12 535 11 929 10 625 12 027 11 545 11 884 10 755 10 539 10 199
Övrig omsättning 98 44 137 0 6 51 247 89 88 87
Rörelseresultat (EBIT) 2 532 2 544 1 532 1 197 1 670 1 676 2 298 1 625 1 547 1 046
Resultat efter finansnetto 2 538 2 548 1 544 1 198 1 671 1 677 2 302 1 630 1 561 1 061
Årets resultat 1 543 1 995 1 440 1 155 1 490 1 590 1 300 1 225 1 165 517
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 612 58 93 128 87 104 58 225 220 313
Omsättningstillgångar 5 207 5 960 4 271 3 854 4 650 5 212 4 696 3 457 2 972 2 406
Tillgångar 5 819 6 018 4 364 3 982 4 737 5 316 4 754 3 682 3 192 2 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 689 2 996 1 811 2 371 2 416 2 926 2 436 1 936 1 511 1 146
Obeskattade reserver 600 0 0 318 615 876 1 265 675 671 693
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 530 3 022 2 553 1 293 1 707 1 514 1 053 1 071 1 010 880
Skulder och eget kapital 5 819 6 018 4 364 3 982 4 737 5 316 4 754 3 682 3 192 2 719
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 053 5 118 5 016 5 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 130 2 027 2 069 2 097
Utdelning till aktieägare 1 500 1 850 810 2 000 1 200 2 000 1 100 800 800 800
Omsättning 13 734 12 579 12 066 10 625 12 033 11 596 12 131 10 844 10 627 10 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 12 11 12 13 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 974 964 994 966 1 002 888 914 827 811 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 664 726 692 640 565 585 586 571 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 558 2 579 1 567 1 231 1 692 1 730 2 369 1 738 1 640 1 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,78% 5,08% 12,27% -11,66% 4,17% -2,85% 10,50% 2,05% 3,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,62% 42,34% 35,43% 30,11% 35,28% 31,55% 48,42% 44,27% 48,93% 39,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,61% 20,33% 12,96% 11,28% 13,89% 14,53% 19,37% 15,16% 14,82% 10,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,37% 99,31% 99,48% 99,26% 99,87% 99,29% 99,42% 99,78% 99,68% 99,83%
Rörelsekapital/omsättning 19,63% 23,44% 14,40% 24,10% 24,47% 32,03% 30,65% 22,19% 18,62% 14,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,25% 49,78% 41,50% 65,77% 61,13% 67,89% 72,00% 66,88% 63,73% 60,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,81% 197,22% 167,29% 298,07% 272,41% 344,25% 445,96% 322,78% 294,26% 273,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!