Visa allt om CATIMA i Alingsås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 231 1 062 2 119 2 559 2 511 3 132 3 992 3 957 3 886 3 734
Övrig omsättning 71 4 4 8 4 15 0 0 0 3
Rörelseresultat (EBIT) -1 244 -724 -224 -608 -322 -1 819 952 1 154 750 1 506
Resultat efter finansnetto 5 950 17 809 8 545 51 193 19 337 674 880 470 1 092
Årets resultat 5 950 17 635 8 545 11 193 19 208 508 675 357 848
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 450 19 658 25 430 29 009 29 588 23 281 28 681 29 333 29 236 26 676
Omsättningstillgångar 34 022 31 973 16 285 3 237 6 059 12 973 488 204 153 81
Tillgångar 57 472 51 631 41 715 32 247 35 647 36 253 29 170 29 537 29 389 26 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 753 51 468 33 832 25 665 25 833 26 080 7 156 6 811 8 149 8 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 27 7 185 6 433 8 558 8 846 20 401 20 946 19 328 17 250
Kortfristiga skulder 692 136 698 148 1 256 1 327 1 613 1 779 1 912 1 366
Skulder och eget kapital 57 472 51 631 41 715 32 247 35 647 36 253 29 170 29 537 29 389 26 757
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 988 921 782 690 677 840 0 460 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 5 54 51 36 36 558 36 444 444
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 102 96 162 122 160 297 198 163 129 130
Utdelning till aktieägare 500 665 0 378 179 440 284 163 2 013 150
Omsättning 302 1 066 2 123 2 567 2 515 3 147 3 992 3 957 3 886 3 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 116 531 706 853 837 1 044 1 331 1 319 1 295 1 245
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 532 369 289 304 399 280 249 223 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 240 -711 281 -82 268 -1 229 1 913 2 098 1 678 2 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -78,25% -49,88% -17,19% 1,91% -19,83% -21,54% 0,88% 1,83% 4,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,37% 40,89% 20,72% 0,50% 0,91% 53,97% 3,26% 3,91% 2,55% 5,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 579,22% 1 987,95% 407,98% 6,25% 12,98% 624,71% 23,85% 29,19% 19,30% 40,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 90,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14 428,57% 2 997,83% 735,58% 120,71% 191,28% 371,84% -28,18% -39,80% -45,27% -34,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,75% 99,68% 81,10% 79,59% 72,47% 71,94% 24,53% 23,06% 27,73% 30,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 916,47% 23 509,56% 2 333,09% 2 187,16% 482,40% 977,62% 30,25% 11,47% 8,00% 5,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!