Visa allt om Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar Aktiebolag
Visa allt om Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 825 3 188 2 992 3 706 4 208 3 866 5 801 5 161 4 685 4 573
Övrig omsättning 55 50 - - - 422 475 85 75 -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -53 -343 -262 -173 99 649 -4 88 -370
Resultat efter finansnetto -33 -50 -293 -247 -149 104 661 -3 90 -348
Årets resultat -33 -50 -293 -60 3 71 291 27 17 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 726 638 488 751 871 1 035 1 179 607 683 669
Omsättningstillgångar 281 271 383 449 1 469 502 1 267 1 402 1 155 1 052
Tillgångar 1 008 909 870 1 200 2 339 1 538 2 446 2 009 1 837 1 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 534 567 617 911 971 968 897 1 306 1 279 1 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 187 345 340 77 122 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 184 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 289 142 253 289 1 181 225 1 209 626 437 398
Skulder och eget kapital 1 008 909 870 1 200 2 339 1 538 2 446 2 009 1 837 1 721
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 547 486 484 180 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 600 632 610 646 447 1 260 1 760 1 600 1 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 320 234 262 306 246 576 619 652 611
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0
Omsättning 2 880 3 238 2 992 3 706 4 208 4 288 6 276 5 246 4 760 4 573
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 9 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 1 063 997 1 235 1 403 1 289 645 430 390 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 209 311 306 297 313 415 266 244 193 189
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 46 -244 -173 -86 161 727 179 220 -27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,39% 6,55% -19,27% -11,93% 8,85% -33,36% 12,40% 10,16% 2,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,27% -5,50% -33,68% -20,50% -6,37% 6,76% 27,02% -0,15% 5,06% -20,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,17% -1,57% -9,79% -6,64% -3,54% 2,69% 11,39% -0,06% 1,99% -7,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,63% 41,03% 40,98% 34,78% 33,32% 42,21% 63,23% 81,81% 76,82% 72,34%
Rörelsekapital/omsättning -0,28% 4,05% 4,34% 4,32% 6,84% 7,17% 1,00% 15,04% 15,33% 14,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,98% 62,38% 70,92% 75,92% 47,41% 79,47% 46,92% 67,83% 74,41% 75,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,23% 190,85% 151,38% 155,36% 124,39% 223,11% 104,80% 221,57% 252,40% 255,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...