Visa allt om Agronor Halm Aktiebolag
Visa allt om Agronor Halm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 134 3 928 4 195 4 329 3 838 3 550 3 483 3 169 3 505 2 567
Övrig omsättning 170 94 43 121 149 109 78 43 - 164
Rörelseresultat (EBIT) 134 28 176 464 173 18 231 142 150 31
Resultat efter finansnetto 91 2 129 431 130 3 198 114 114 -4
Årets resultat 67 19 38 78 111 12 43 69 66 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 211 1 351 1 634 1 753 581 656 1 033 818 666 739
Omsättningstillgångar 1 939 1 872 1 622 1 446 1 866 1 637 1 301 1 197 1 027 885
Tillgångar 3 150 3 223 3 256 3 199 2 447 2 293 2 334 2 015 1 693 1 624
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 858 790 772 734 656 544 532 601 531 466
Obeskattade reserver 867 862 885 805 474 496 510 371 351 329
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 228 311 0 0 0 0 0 140
Kortfristiga skulder 1 426 1 570 1 372 1 349 1 317 1 252 1 292 1 043 810 689
Skulder och eget kapital 3 150 3 223 3 256 3 199 2 447 2 293 2 334 2 015 1 693 1 624
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 216 216 216 204 204 198 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 240 240 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - 75 75 68 68 68 64 64 101 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0
Omsättning 4 304 4 022 4 238 4 450 3 987 3 659 3 561 3 212 3 505 2 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 134 3 928 4 195 4 329 3 838 3 550 3 483 3 169 3 505 2 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 333 339 308 304 304 297 280 316 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 369 312 433 690 335 179 396 357 263 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,24% -6,36% -3,10% 12,79% 8,11% 1,92% 9,91% -9,59% 36,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,25% 0,87% 5,41% 14,57% 7,07% 0,92% 9,90% 7,05% 9,27% 1,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% 0,71% 4,20% 10,76% 4,51% 0,59% 6,63% 4,48% 4,48% 1,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,93% 38,29% 41,12% 42,20% 36,63% 36,65% 39,36% 40,90% 45,25% 47,57%
Rörelsekapital/omsättning 12,41% 7,69% 5,96% 2,24% 14,30% 10,85% 0,26% 4,86% 6,19% 7,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,71% 45,37% 44,91% 42,57% 41,08% 39,67% 38,90% 43,40% 46,29% 43,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,71% 57,52% 52,55% 54,78% 87,32% 50,72% 46,21% 66,54% 71,11% 81,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...