Visa allt om Lindvallen Restauranger Aktiebolag
Visa allt om Lindvallen Restauranger Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 56 862 50 225 46 437 57 177 50 396 49 954 54 473 62 017 52 542 42 814
Övrig omsättning 122 705 86 151 389 400 1 620 462 409 341
Rörelseresultat (EBIT) 5 721 4 618 2 516 5 088 3 513 3 520 5 260 4 011 3 649 301
Resultat efter finansnetto 8 281 4 515 2 422 5 018 3 492 3 484 5 130 3 843 3 615 209
Årets resultat 5 915 9 744 1 982 2 854 2 618 1 859 2 952 1 908 2 030 -107
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 305 6 883 8 450 8 217 5 366 5 782 5 265 6 700 5 272 6 375
Omsättningstillgångar 8 342 13 515 8 093 9 750 7 834 6 124 7 643 4 700 3 976 2 023
Tillgångar 16 647 20 397 16 543 17 967 13 200 11 907 12 908 11 399 9 248 8 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 332 13 225 5 481 6 499 5 144 4 026 5 667 4 215 3 807 3 077
Obeskattade reserver 1 740 0 7 268 7 084 5 759 5 665 4 760 3 701 2 558 1 794
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 196 253 0 0 0 0 0 0 1 985
Kortfristiga skulder 5 439 6 977 3 541 4 385 2 296 2 215 2 481 3 483 2 883 1 542
Skulder och eget kapital 16 647 20 397 16 543 17 967 13 200 11 907 12 908 11 399 9 248 8 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 2 094 1 952 1 928 1 932 1 821 1 798 1 907
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 14 769 13 279 12 910 13 650 12 879 12 371 13 343 15 609 11 803 9 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 442 3 096 3 464 4 123 4 207 3 858 3 924 4 967 4 501 4 594
Utdelning till aktieägare 2 733 9 808 2 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 300
Omsättning 56 984 50 930 46 523 57 328 50 785 50 354 56 093 62 479 52 951 43 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 47 47 58 56 56 59 70 57 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 264 1 069 988 986 900 892 923 886 922 874
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 361 360 352 345 330 340 331 328 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 343 6 266 4 218 7 241 5 288 5 878 7 664 6 321 5 727 1 959
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,21% 8,16% -18,78% 13,46% 0,88% -8,30% -12,16% 18,03% 22,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,12% 22,67% 15,35% 28,67% 27,49% 30,36% 40,79% 35,42% 40,91% 4,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,67% 9,21% 5,47% 9,01% 7,20% 7,24% 9,67% 6,51% 7,20% 0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,37% 76,04% 76,34% 77,57% 75,97% 75,95% 73,75% 70,82% 71,31% 70,12%
Rörelsekapital/omsättning 5,11% 13,02% 9,80% 9,38% 10,99% 7,83% 9,48% 1,96% 2,08% 1,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,21% 64,84% 67,40% 65,23% 71,12% 68,88% 71,08% 60,35% 61,08% 52,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,54% 180,34% 206,64% 207,78% 309,36% 251,87% 276,99% 112,75% 108,91% 89,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...