Visa allt om Lindab Sverige AB
Visa allt om Lindab Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 874 832 1 690 540 1 638 771 1 499 941 1 516 659 1 588 796 1 368 136 1 060 846 1 297 235 1 282 751
Övrig omsättning 1 055 835 763 588 3 028 928 957 762 414 -
Rörelseresultat (EBIT) 74 109 68 118 51 185 77 544 70 156 84 289 59 918 16 191 65 061 82 209
Resultat efter finansnetto 73 251 66 691 46 646 69 891 61 280 76 981 58 748 16 002 67 064 81 430
Årets resultat 95 7 9 53 268 43 383 55 124 41 442 10 419 45 635 57 717
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 833 18 222 16 783 17 795 14 393 12 362 14 112 13 670 15 636 8 483
Omsättningstillgångar 373 890 341 998 338 043 347 059 349 953 361 565 368 879 273 389 247 115 264 792
Tillgångar 393 723 360 220 354 826 364 854 364 346 373 927 382 991 287 059 262 751 273 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 123 12 028 12 021 12 012 14 124 12 160 12 016 12 008 12 004 12 002
Obeskattade reserver 8 986 7 567 6 964 6 507 6 389 5 788 5 868 5 343 5 255 3 392
Avsättningar (tkr) 0 1 398 1 384 1 716 3 585 221 209 1 180 1 317 180
Långfristiga skulder 0 0 49 225 109 92 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 372 614 339 227 334 408 344 394 340 139 355 666 364 898 268 528 244 176 257 701
Skulder och eget kapital 393 723 360 220 354 826 364 854 364 346 373 927 382 991 287 059 262 751 273 275
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 884 1 455 1 523 1 324 1 299 1 348 1 550 1 433 1 535 1 420
Varav tantiem till styrelse & VD 270 136 193 15 44 123 147 - - 240
Löner till övriga anställda 103 487 102 270 99 880 97 776 99 402 95 666 87 019 83 886 84 006 74 024
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 48 513 47 479 45 553 36 422 45 130 42 698 39 285 38 525 38 489 35 567
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 875 887 1 691 375 1 639 534 1 500 529 1 519 687 1 589 724 1 369 093 1 061 608 1 297 649 1 282 751
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 251 246 212 243 253 244 240 236 247 227
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 469 6 872 7 730 6 173 5 995 6 511 5 701 4 495 5 252 5 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 615 693 558 576 573 533 525 502 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 447 71 511 54 458 81 001 73 970 87 896 63 253 19 528 67 679 83 907
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,90% 3,16% 9,26% -1,10% -4,54% 16,13% 28,97% -18,22% 1,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,99% 19,12% 14,78% 21,57% 19,63% 22,93% 15,85% 6,02% 26,69% 30,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,99% 4,07% 3,20% 5,25% 4,72% 5,40% 4,44% 1,63% 5,41% 6,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,97% 21,24% 20,87% 23,67% 23,02% 22,46% 20,51% 22,84% 23,35% 22,70%
Rörelsekapital/omsättning 0,07% 0,16% 0,22% 0,18% 0,65% 0,37% 0,29% 0,46% 0,23% 0,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,86% 4,98% 4,92% 4,68% 5,17% 4,39% 4,27% 5,55% 6,01% 5,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,53% 71,92% 72,23% 72,88% 73,62% 74,57% 77,10% 75,86% 66,57% 76,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...