Visa allt om Rörkrökaren i Hallsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 0 0 20 087 25 810 35 524 35 377 32 258 26 111 35 587
Övrig omsättning 0 20 359 36 66 218 640 614 561 201
Rörelseresultat (EBIT) -92 2 282 -2 322 -1 153 -958 -4 298 -546 1 825 1 624
Resultat efter finansnetto -92 1 279 -2 334 -1 287 -1 027 -4 251 -479 1 853 1 605
Årets resultat 8 1 9 6 13 133 149 -445 2 695 756
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 188 200 324 405 595 794 991 706 947
Omsättningstillgångar 986 866 975 6 912 10 020 9 976 12 044 9 769 14 115 12 509
Tillgångar 1 062 1 055 1 175 7 236 10 425 10 571 12 838 10 760 14 821 13 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 047 1 040 1 039 1 029 1 024 1 011 877 728 5 328 2 633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1 658
Avsättningar (tkr) 0 0 0 30 30 30 30 30 30 207
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 136 6 177 9 372 9 531 11 931 10 002 9 428 8 958
Skulder och eget kapital 1 062 1 055 1 175 7 236 10 425 10 571 12 838 10 760 14 821 13 456
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 505 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 505 365
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 10 731 9 765 5 844 5 719
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - - 3 884 3 488 2 154 2 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 4 155 0
Omsättning 0 20 359 20 123 25 876 35 742 36 017 32 872 26 672 35 788
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 21 24 30 29 28 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 957 1 075 1 184 1 220 1 152 1 741 2 224
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 570 481 480 521 479 572 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 14 331 -2 191 -881 -759 -4 091 -390 1 971 1 695
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -22,17% -27,34% 0,42% 9,67% 23,54% -26,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -32,05% -11,04% -8,95% -32,88% -4,17% 12,60% 12,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -11,54% -4,46% -2,66% -11,93% -1,39% 7,15% 4,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 66,89% 56,54% 48,66% 40,50% 50,99% 49,28% 34,50%
Rörelsekapital/omsättning - - - 3,66% 2,51% 1,25% 0,32% -0,72% 17,95% 9,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,59% 98,58% 88,43% 14,22% 9,82% 9,56% 6,83% 6,77% 36,13% 28,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 573,33% 5 773,33% 716,91% 79,83% 86,58% 87,22% 89,46% 79,36% 119,68% 133,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!