Visa allt om Rörkrökaren i Hallsberg Aktiebolag
Visa allt om Rörkrökaren i Hallsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 377 32 258 26 111 35 587 31 344 24 944 19 262 25 105 24 385 25 285
Övrig omsättning 640 614 561 201 1 13 200 88 - 389
Rörelseresultat (EBIT) -4 298 -546 1 825 1 624 1 385 1 083 1 165 805 1 984 1 740
Resultat efter finansnetto -4 251 -479 1 853 1 605 1 368 1 072 1 154 802 1 992 1 746
Årets resultat 149 -445 2 695 756 701 768 928 477 1 087 1 156
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 794 991 706 947 404 415 620 872 757 819
Omsättningstillgångar 12 044 9 769 14 115 12 509 9 274 6 675 6 468 6 638 7 293 6 781
Tillgångar 12 838 10 760 14 821 13 456 9 678 7 090 7 088 7 509 8 050 7 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 877 728 5 328 2 633 2 377 2 176 3 908 3 381 3 404 2 917
Obeskattade reserver 0 0 34 1 658 1 134 796 842 978 865 427
Avsättningar (tkr) 30 30 30 207 96 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 255 0 0 0 230 0
Kortfristiga skulder 11 931 10 002 9 428 8 958 4 816 4 118 2 338 3 152 3 551 4 257
Skulder och eget kapital 12 838 10 760 14 821 13 456 9 678 7 090 7 088 7 509 8 050 7 601
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 505 - 0 0 622 375 487 648
Varav tantiem till styrelse & VD - - 505 365 - - 131 - - -
Löner till övriga anställda 10 731 9 765 5 844 5 719 5 861 4 021 2 718 3 973 3 502 3 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 448 135 - - 20 203
Sociala kostnader 3 884 3 488 2 154 2 171 2 101 1 517 1 138 1 604 1 544 1 785
Utdelning till aktieägare 0 0 4 155 0 500 500 2 500 400 500 600
Omsättning 36 017 32 872 26 672 35 788 31 345 24 957 19 462 25 193 24 385 25 674
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 28 15 16 14 12 11 14 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 220 1 152 1 741 2 224 2 239 2 079 1 751 1 793 2 217 2 299
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 479 572 500 579 470 419 447 519 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 091 -390 1 971 1 695 1 457 1 308 1 410 1 066 2 212 1 940
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,67% 23,54% -26,63% 13,54% 25,66% 29,50% -23,27% 2,95% -3,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,88% -4,17% 12,60% 12,08% 14,35% 15,30% 16,48% 10,89% 24,92% 23,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,93% -1,39% 7,15% 4,57% 4,43% 4,35% 6,06% 3,26% 8,23% 6,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,50% 50,99% 49,28% 34,50% 41,40% 38,31% 40,76% 38,75% 41,04% 38,38%
Rörelsekapital/omsättning 0,32% -0,72% 17,95% 9,98% 14,22% 10,25% 21,44% 13,89% 15,35% 9,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,83% 6,77% 36,13% 28,65% 33,20% 38,97% 63,89% 54,40% 50,02% 42,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,46% 79,36% 119,68% 133,33% 183,74% 149,59% 251,80% 190,01% 190,96% 147,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...