Visa allt om Jan Björkmans Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 80 687 89 156 87 794 80 848 81 680 78 574 76 616 60 776 53 919 51 946
Övrig omsättning 2 808 2 424 1 915 1 735 1 390 1 944 910 643 345 446
Rörelseresultat (EBIT) 3 689 2 487 -484 2 286 1 278 2 771 -602 622 2 131 1 668
Resultat efter finansnetto 3 470 2 970 -666 1 972 1 006 2 612 -906 143 2 053 1 658
Årets resultat 2 232 770 28 484 509 1 167 476 33 1 144 1 245
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 044 18 123 24 829 25 806 22 342 26 022 25 156 22 034 13 755 12 694
Omsättningstillgångar 28 560 26 343 21 766 25 618 24 191 22 769 22 975 22 412 21 514 19 181
Tillgångar 44 604 44 466 46 595 51 424 46 533 48 791 48 131 44 445 35 269 31 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 791 14 559 13 790 13 762 13 278 12 770 11 603 11 127 11 094 9 950
Obeskattade reserver 3 426 2 795 2 795 7 315 6 184 6 447 6 174 7 707 7 635 7 069
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 195 8 082 11 083 12 393 9 439 12 336 16 705 10 663 4 632 4 402
Kortfristiga skulder 18 193 19 029 18 927 17 954 17 632 17 239 13 649 14 949 11 909 10 454
Skulder och eget kapital 44 604 44 466 46 595 51 424 46 533 48 791 48 131 44 445 35 269 31 874
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 100 300 - - - 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 37 046 42 714 40 427 35 087 34 238 34 445 34 656 26 985 23 858 22 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 12 693 14 727 14 336 11 634 12 753 12 878 11 409 8 852 7 772 7 381
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 83 495 91 580 89 709 82 583 83 070 80 518 77 526 61 419 54 264 52 392
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 122 115 101 102 103 101 82 73 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 823 731 763 800 801 763 759 741 739 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 473 478 477 467 471 454 438 429 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 172 8 446 6 381 8 939 7 827 9 114 5 299 4 616 5 196 5 544
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,50% 1,55% 8,59% -1,02% 3,95% 2,56% 26,06% 12,72% 3,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,29% 7,50% -1,02% 4,46% 2,77% 5,70% -1,09% 1,63% 6,52% 6,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,58% 3,74% -0,54% 2,84% 1,58% 3,54% -0,69% 1,19% 4,27% 3,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,18% 79,20% 75,89% 76,85% 73,95% 78,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,85% 8,20% 3,23% 9,48% 8,03% 7,04% 12,17% 12,28% 17,81% 16,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,64% 37,64% 34,27% 37,86% 38,90% 36,48% 34,11% 38,56% 48,34% 47,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,98% 138,44% 115,00% 142,69% 137,20% 132,08% 168,33% 149,92% 180,65% 183,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!