Visa allt om Benning Sweden AB
Visa allt om Benning Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 55 646 53 511 43 128 40 197 68 447 58 280 48 233 59 785 57 166 53 734
Övrig omsättning 558 267 1 005 1 097 1 003 521 174 2 021 1 414 235
Rörelseresultat (EBIT) 10 -1 585 -6 992 -4 786 194 -5 690 -7 204 1 058 396 -3 110
Resultat efter finansnetto 6 -1 603 -7 026 -4 805 179 -5 705 -7 225 1 048 269 -3 163
Årets resultat 6 -1 603 -7 026 -4 805 179 -5 705 -7 225 1 048 269 -3 163
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 497 1 588 1 711 1 895 2 343 2 577 2 783 2 756 1 443 1 223
Omsättningstillgångar 22 540 23 074 14 940 13 113 33 827 31 236 24 047 17 532 19 462 17 727
Tillgångar 24 038 24 663 16 651 15 007 36 170 33 813 26 829 20 288 20 906 18 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 432 426 2 030 5 055 9 860 681 6 386 13 611 12 563 8 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 372 2 638 2 626 2 414 2 394 1 526 1 243 959 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 234 21 599 11 996 7 538 23 916 31 606 19 200 5 718 8 343 10 656
Skulder och eget kapital 24 038 24 663 16 651 15 007 36 170 33 813 26 829 20 288 20 906 18 950
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 760 1 748 2 141 2 063 2 359 1 311 1 163 1 072 1 030 1 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 927 7 279 9 458 10 093 10 392 11 116 8 998 9 503 9 162 9 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 711 5 509 6 396 6 339 6 155 6 710 5 646 4 996 4 641 5 410
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 204 53 778 44 133 41 294 69 450 58 801 48 407 61 806 58 580 53 969
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 22 25 26 24 24 25 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 929 2 816 1 960 1 608 2 633 2 428 2 010 2 391 2 199 2 067
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 885 858 838 760 741 818 681 667 633 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 -1 405 -6 677 -4 341 715 -5 152 -6 588 1 494 823 -2 639
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,99% 24,07% 7,29% -41,27% 17,45% 20,83% -19,32% 4,58% 6,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,05% -6,41% -41,99% -31,86% 0,54% -16,82% -26,85% 5,22% 1,92% -16,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,02% -2,95% -16,21% -11,89% 0,28% -9,76% -14,94% 1,77% 0,70% -5,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,31% 6,87% -11,41% 18,37% 21,92% 21,12% 23,23% 28,58% 29,20% 27,04%
Rörelsekapital/omsättning 2,35% 2,76% 6,83% 13,87% 14,48% -0,63% 10,05% 19,76% 19,45% 13,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,80% 1,73% 12,19% 33,68% 27,26% 2,01% 23,80% 67,09% 60,09% 43,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,61% 65,51% 63,95% 76,08% 98,34% 59,99% 60,76% 143,65% 145,68% 84,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...