Visa allt om Pando System Aktiebolag
Visa allt om Pando System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 264 1 019 1 270 1 409 1 737 1 605 1 752 1 659 2 060 1 723
Övrig omsättning 136 179 10 39 161 34 - 9 26 8
Rörelseresultat (EBIT) 334 318 -13 86 460 67 137 364 469 243
Resultat efter finansnetto 335 318 -13 87 465 68 140 373 469 244
Årets resultat 307 185 0 117 257 68 81 265 383 164
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 11 55 143 244 294
Omsättningstillgångar 753 479 375 368 619 551 482 622 770 504
Tillgångar 753 479 375 368 619 561 537 764 1 014 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 358 236 50 200 377 188 325 484 680 377
Obeskattade reserver 192 108 28 42 116 0 36 0 0 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 89 285 76 82 304 115 45 101 10
Kortfristiga skulder 196 47 11 50 43 69 61 235 234 349
Skulder och eget kapital 753 479 375 368 619 561 537 764 1 014 797
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 327 298 380 414 414 414 414 302 469 683
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 201 138 380 414 414 414 414 302 370 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 81 71 166 178 226 269 270 200 354 209
Utdelning till aktieägare 297 185 0 150 224 68 205 240 410 81
Omsättning 1 400 1 198 1 280 1 448 1 898 1 639 1 752 1 668 2 086 1 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 632 510 635 705 869 803 876 830 1 030 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 317 256 467 506 528 554 550 403 600 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 334 318 -13 86 471 111 225 465 572 348
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,04% -19,76% -9,87% -18,88% 8,22% -8,39% 5,61% -19,47% 19,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,49% 66,60% -3,20% 23,64% 75,12% 12,30% 26,07% 48,82% 46,25% 30,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,50% 31,31% -0,94% 6,17% 26,77% 4,30% 7,99% 22,48% 22,77% 14,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,59%
Rörelsekapital/omsättning 44,07% 42,39% 28,66% 22,57% 33,16% 30,03% 24,03% 23,33% 26,02% 9,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,43% 66,86% 19,16% 62,76% 74,72% 33,51% 65,46% 63,35% 67,06% 52,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 384,18% 1 019,15% 3 409,09% 736,00% 1 439,53% 798,55% 790,16% 264,68% 329,06% 144,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...