Visa allt om Clavia Digital Musical Instruments Aktiebolag
Visa allt om Clavia Digital Musical Instruments Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 195 140 178 153 151 729 136 299 140 028 125 047 104 920 101 901 81 340 69 671
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 740 41 986 29 567 22 378 25 183 19 375 13 448 15 659 11 342 10 040
Resultat efter finansnetto 45 690 41 996 29 646 22 575 25 419 19 396 13 431 15 695 11 333 10 009
Årets resultat 29 26 723 18 759 13 676 14 627 10 538 7 256 8 370 6 009 5 366
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 295 379 68 157 255 326 564 836 1 097 1 212
Omsättningstillgångar 103 936 88 239 67 010 60 699 57 099 41 944 31 673 32 882 21 370 17 757
Tillgångar 104 231 88 618 67 078 60 855 57 354 42 270 32 239 33 718 22 467 18 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 889 27 860 19 138 16 378 19 703 12 076 8 538 10 282 8 413 7 404
Obeskattade reserver 38 040 41 492 33 874 28 466 24 605 19 181 14 229 10 777 6 796 3 903
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 302 19 266 14 067 16 011 13 047 11 014 9 470 12 659 7 258 7 663
Skulder och eget kapital 104 231 88 618 67 078 60 855 57 354 42 270 32 239 33 718 22 467 18 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 2 724 2 770 2 577 2 148 2 210 2 235 1 887 2 054 1 944 1 644
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 431 15 375 14 716 12 789 11 897 10 468 9 742 8 473 7 558 7 016
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 389 9 204 7 856 6 452 6 602 5 346 3 717 3 895 3 120 2 845
Utdelning till aktieägare 0 27 000 18 000 0 17 000 7 000 7 000 9 000 6 500 5 000
Omsättning 195 140 178 153 151 729 136 299 140 028 125 047 104 920 101 901 81 340 69 671
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 31 31 30 29 29 27 26 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 913 5 747 4 894 4 543 4 829 4 312 3 886 3 919 3 254 3 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 934 903 822 750 730 649 586 591 578 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 916 42 033 29 655 22 508 25 376 19 614 14 008 16 126 11 809 10 559
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,54% 17,42% 11,32% -2,66% 11,98% 19,18% 2,96% 25,28% 16,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,89% 47,45% 44,29% 37,16% 44,40% 46,00% 41,79% 46,76% 50,83% 53,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,44% 23,60% 19,58% 16,59% 18,18% 15,55% 12,84% 15,47% 14,04% 14,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,33% 49,95% 47,27% 43,59% 42,88% 40,90% 40,98% 44,86% 40,12% 41,07%
Rörelsekapital/omsättning 19,80% 38,72% 34,89% 32,79% 31,46% 24,73% 21,16% 19,85% 17,35% 14,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,32% 67,96% 67,92% 61,39% 65,97% 62,01% 59,01% 53,51% 59,23% 53,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,24% 294,29% 319,81% 211,58% 261,32% 178,79% 172,73% 163,54% 157,16% 130,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...