Visa allt om Clavia Digital Musical Instruments Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 410 630 346 741 267 622 293 888 285 489 195 574 195 140 178 153 151 729 136 299
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 127 729 107 396 75 395 91 118 80 917 44 493 45 740 41 986 29 567 22 378
Resultat efter finansnetto 127 692 107 362 75 359 91 080 80 836 44 400 45 690 41 996 29 646 22 575
Årets resultat 514 661 414 291 421 222 29 26 723 18 759 13 676
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 131 246 352 384 273 295 379 68 157
Omsättningstillgångar 166 216 150 541 119 387 144 313 137 031 102 503 103 936 88 239 67 010 60 699
Tillgångar 166 251 150 672 119 633 144 665 137 415 102 776 104 231 88 618 67 078 60 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 412 2 898 2 237 1 823 1 531 1 111 889 27 860 19 138 16 378
Obeskattade reserver 0 0 11 599 19 901 26 285 33 088 38 040 41 492 33 874 28 466
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 162 840 147 774 105 797 122 942 109 599 68 577 65 302 19 266 14 067 16 011
Skulder och eget kapital 166 251 150 672 119 633 144 665 137 415 102 776 104 231 88 618 67 078 60 855
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 5 988 2 484 2 702 2 856 2 856 2 856 2 724 2 770 2 577 2 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 32 063 31 758 27 417 26 874 25 772 19 531 18 431 15 375 14 716 12 789
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 756 13 437 11 652 12 774 9 470 9 682 9 389 9 204 7 856 6 452
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 27 000 18 000 0
Omsättning 410 630 346 741 267 622 293 888 285 489 195 574 195 140 178 153 151 729 136 299
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 43 41 40 38 35 33 31 31 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 550 8 064 6 527 7 347 7 513 5 588 5 913 5 747 4 894 4 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 249 1 116 1 022 1 073 1 100 930 934 903 822 750
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 825 107 511 75 501 91 324 81 113 44 608 45 916 42 033 29 655 22 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,43% 29,56% -8,94% 2,94% 45,97% 0,22% 9,54% 17,42% 11,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 76,83% 71,28% 63,02% 63,00% 58,89% 43,31% 43,89% 47,45% 44,29% 37,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,11% 30,97% 28,17% 31,01% 28,34% 22,76% 23,44% 23,60% 19,58% 16,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,73% 50,63% 52,68% 52,69% 50,26% 49,57% 49,33% 49,95% 47,27% 43,59%
Rörelsekapital/omsättning 0,82% 0,80% 5,08% 7,27% 9,61% 17,35% 19,80% 38,72% 34,89% 32,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,05% 1,92% 9,43% 11,99% 16,03% 26,19% 29,32% 67,96% 67,92% 61,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,75% 67,35% 79,08% 78,80% 78,55% 86,56% 114,24% 294,29% 319,81% 211,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!