Visa allt om Cook Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 131 787 123 460 126 232 122 484 128 089 127 620 131 925 128 561 115 959 121 672
Övrig omsättning 8 303 6 481 7 286 5 666 7 851 8 224 7 792 4 618 6 835 6 523
Rörelseresultat (EBIT) 3 675 3 411 4 040 3 489 4 072 3 726 4 251 3 655 4 463 3 961
Resultat efter finansnetto 4 102 3 560 4 255 3 649 4 154 4 362 4 300 3 785 4 617 4 145
Årets resultat 1 1 -107 2 789 3 134 3 271 3 056 2 939 3 391 3 079
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 50 27 12 78 99 99 97 88 99
Omsättningstillgångar 67 698 61 932 62 608 66 918 50 863 51 706 44 957 43 128 39 351 33 698
Tillgångar 67 737 61 983 62 635 66 930 50 940 51 805 45 055 43 225 39 439 33 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 062 36 451 36 450 33 129 30 339 27 205 23 934 20 878 17 940 14 549
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 31 31 31 31 31 31
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 675 25 532 26 185 33 801 20 570 24 569 21 090 22 315 21 468 19 217
Skulder och eget kapital 67 737 61 983 62 635 66 930 50 940 51 805 45 055 43 225 39 439 33 797
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 827 7 578 9 017 9 088 11 989 11 813 - 13 128 13 175 14 764
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 465 4 582 5 089 5 874 6 446 6 865 0 7 563 7 631 7 919
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 140 090 129 941 133 518 128 150 135 940 135 844 139 717 133 179 122 794 128 195
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 12 13 13 16 15 16 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 179 12 346 10 519 9 422 9 853 7 976 8 795 8 035 6 442 6 760
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 498 1 258 1 201 1 181 1 447 1 196 1 462 1 306 1 189 1 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 712 3 431 4 059 3 520 4 112 3 777 4 288 3 696 4 494 4 004
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,74% -2,20% 3,06% -4,38% 0,37% -3,26% 2,62% 10,87% -4,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,06% 5,74% 6,83% 5,52% 8,28% 8,52% 9,55% 8,78% 11,71% 12,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,11% 2,88% 3,39% 3,02% 3,29% 3,46% 3,26% 2,95% 3,98% 3,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,29% 10,68% 11,92% 16,00% 17,53% 18,05% 20,08% 21,64% 23,74% 24,70%
Rörelsekapital/omsättning 33,40% 29,48% 28,85% 27,04% 23,65% 21,26% 18,09% 16,19% 15,42% 11,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,05% 58,81% 58,19% 49,50% 59,56% 52,51% 53,12% 48,30% 45,49% 43,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,95% 242,57% 239,10% 197,98% 247,27% 210,45% 213,17% 193,27% 183,30% 175,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!