Visa allt om Aimpoint Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 304 823 1 015 169 1 026 621 754 756 701 055 458 538 388 636 329 692 333 763 444 824
Övrig omsättning 3 934 15 931 2 365 1 458 1 928 1 156 1 309 1 040 1 250 15 794
Rörelseresultat (EBIT) 288 970 232 018 271 042 199 130 209 449 53 774 30 007 33 308 33 583 41 666
Resultat efter finansnetto 290 262 230 862 272 224 199 335 208 519 58 605 31 272 31 398 30 000 35 948
Årets resultat 44 272 37 634 47 628 27 636 32 827 19 633 24 342 24 485 21 042 25 415
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 475 108 903 93 667 39 383 48 232 34 653 23 768 22 766 7 616 7 166
Omsättningstillgångar 450 391 300 292 276 263 231 294 193 197 128 502 110 819 111 876 102 739 146 114
Tillgångar 491 866 409 195 369 930 270 677 241 429 163 155 134 587 134 642 110 355 153 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 383 242 624 214 209 128 012 113 676 89 821 68 335 40 113 35 430 33 198
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 860 12 418 9 554 8 165 2 973 6 980 6 723 5 554 5 891 3 254
Långfristiga skulder 57 602 4 177 5 533 54 579 46 0 8 109 55 932 29 956 67 209
Kortfristiga skulder 204 021 149 976 140 634 79 921 124 734 66 354 51 420 33 043 39 078 49 619
Skulder och eget kapital 491 866 409 195 369 930 270 677 241 429 163 155 134 587 134 642 110 355 153 280
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 10 938 10 064 15 511 8 695 10 039 7 179 5 837 5 114 3 745 3 519
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 7 050 1 454 - - 574 - - -
Löner till övriga anställda 172 043 155 897 123 619 102 644 95 856 77 398 62 622 54 009 49 724 53 284
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 9 332 - - - - - - -
Sociala kostnader 77 931 101 316 57 177 43 948 39 931 33 398 28 523 23 107 22 922 23 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 308 757 1 031 100 1 028 986 756 214 702 983 459 694 389 945 330 732 335 013 460 618
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 262 237 208 168 163 144 133 116 109 128
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 980 4 283 4 936 4 493 4 301 3 184 2 922 2 842 3 062 3 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 028 1 033 958 950 915 838 748 730 727 644
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 297 521 241 153 277 676 204 064 212 236 57 055 33 412 39 091 35 046 43 115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,53% - - 7,66% 52,89% 17,99% 17,88% -1,22% -24,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,78% 56,72% 73,97% 74,00% 86,88% 36,39% 24,22% 24,74% 30,44% 27,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,54% 22,86% 26,65% 26,54% 29,92% 12,95% 8,39% 10,11% 10,06% 9,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,88% 65,11% 68,72% 69,63% 67,44% 69,36% 70,62% 63,32% 66,38% 55,49%
Rörelsekapital/omsättning 18,88% 14,81% 13,21% 20,06% 9,77% 13,55% 15,28% 23,91% 19,07% 21,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,20% 59,29% 57,91% 47,29% 47,08% 55,05% 50,77% 29,79% 32,11% 21,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,54% 74,72% 73,56% 98,88% 78,61% 108,16% 116,47% 125,19% 136,34% 158,43%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 163 924 888 268 961 481 940 778 605 832 665 677 651 205 396 458 331 265 288 066
Övrig omsättning 15 650 37 002 27 334 3 363 1 431 1 265 1 359 1 182 1 093 2 717
Rörelseresultat (EBIT) 257 555 214 563 327 329 261 583 106 154 175 465 219 714 54 246 25 934 36 651
Resultat efter finansnetto 286 590 243 469 341 413 264 716 108 499 176 654 219 969 60 372 28 612 35 792
Årets resultat 50 811 44 865 37 586 29 786 11 404 7 642 29 226 14 911 16 608 25 571
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 099 111 039 87 632 107 457 38 470 57 578 117 447 72 628 59 704 52 231
Omsättningstillgångar 380 027 244 110 253 243 214 329 256 760 187 749 115 941 76 459 62 060 73 245
Tillgångar 426 126 355 149 340 875 321 786 295 230 245 327 233 388 149 087 121 764 125 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 531 150 720 159 855 122 269 92 483 80 539 83 429 65 134 50 223 33 615
Obeskattade reserver 63 019 64 933 63 406 65 543 53 668 40 747 34 604 17 735 9 986 2 855
Avsättningar (tkr) 7 223 3 818 691 1 551 1 387 1 193 1 223 5 627 6 298 5 554
Långfristiga skulder 60 378 10 896 18 926 12 517 60 111 57 765 3 917 3 594 10 292 57 865
Kortfristiga skulder 168 975 124 782 97 997 119 906 87 581 65 083 110 215 56 997 44 966 25 587
Skulder och eget kapital 426 126 355 149 340 875 321 786 295 230 245 327 233 388 149 087 121 764 125 476
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 330 6 835 7 906 4 762 4 564 6 017 6 622 4 677 3 882 3 181
Varav tantiem till styrelse & VD 2 503 2 362 2 350 7 050 0 1 454 - - 574 0
Löner till övriga anställda 136 274 109 373 89 235 77 968 65 356 66 667 60 984 50 118 41 225 33 555
Varav resultatlön till övriga anställda 0 10 638 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 74 516 60 610 49 528 47 886 35 893 36 845 33 491 28 033 24 030 19 092
Utdelning till aktieägare 0 75 000 54 000 0 0 0 10 532 10 931 0 0
Omsättning 1 179 574 925 270 988 815 944 141 607 263 666 942 652 564 397 640 332 358 290 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 233 179 154 143 110 110 110 101 91 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 995 4 962 6 243 6 579 5 508 6 052 5 920 3 925 3 640 3 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 966 1 031 981 974 1 018 1 031 950 848 789 757
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 668 221 229 333 845 267 581 110 607 179 125 221 374 55 160 27 405 37 840
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,03% -7,61% 2,20% 55,29% -8,99% 2,22% 64,26% 19,68% 15,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 68,14% 68,87% 100,43% 82,70% 37,13% 72,40% 94,77% 41,01% 24,58% 30,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,95% 27,54% 35,61% 28,29% 18,09% 26,68% 33,97% 15,42% 9,04% 13,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,80% 63,16% 65,54% 66,05% 67,10% 66,73% 67,55% 67,46% 66,12% 61,98%
Rörelsekapital/omsättning 18,13% 13,43% 16,15% 10,04% 27,93% 18,43% 0,88% 4,91% 5,16% 16,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,23% 56,70% 61,40% 53,88% 45,50% 45,78% 47,31% 52,97% 47,64% 28,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,24% 53,51% 81,45% 37,45% 71,99% 66,72% 33,88% 46,68% 42,53% 62,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!