Visa allt om Future Eyewear Group Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 229 130 141 978 115 659 125 981 110 061 102 782 99 025 94 939 98 373 87 183
Övrig omsättning 6 107 3 164 4 541 2 311 2 757 0 0 2 63 154
Rörelseresultat (EBIT) 22 832 21 134 4 526 3 754 3 919 5 995 6 327 3 243 5 861 10 564
Resultat efter finansnetto 22 410 22 702 6 033 5 644 6 617 8 863 7 398 3 212 7 812 13 658
Årets resultat 15 096 14 687 2 666 2 444 3 065 3 258 1 697 5 5 106 9 029
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 236 22 702 29 805 34 110 40 109 44 664 45 670 49 803 51 242 10 860
Omsättningstillgångar 121 719 107 261 58 077 61 443 57 679 45 161 45 042 45 594 42 642 60 752
Tillgångar 142 955 129 963 87 882 95 553 97 788 89 825 90 713 95 397 93 884 71 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 062 69 966 55 279 53 924 56 548 53 484 55 226 58 529 63 524 46 355
Obeskattade reserver 24 244 21 224 16 824 14 824 13 930 12 580 9 230 5 833 4 633 4 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 083 2 087 1 408 5 971 130
Kortfristiga skulder 33 650 38 773 15 779 26 805 27 310 22 678 24 170 29 627 19 756 20 301
Skulder och eget kapital 142 955 129 963 87 882 95 553 97 788 89 825 90 713 95 397 93 884 71 612
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 1 265 1 285 1 029 863 1 410 1 232 1 149 1 129 1 163
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 31 364 20 037 16 703 16 787 15 894 14 225 14 636 14 427 15 593 12 930
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 14 491 9 699 8 285 7 860 7 651 5 945 6 509 6 032 6 493 5 784
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0
Omsättning 235 237 145 142 120 200 128 292 112 818 102 782 99 025 94 941 98 436 87 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 42 47 45 44 46 38 39 36 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 728 3 380 2 461 2 800 2 501 2 234 2 606 2 434 2 733 2 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 164 738 575 649 597 515 611 598 679 692
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 247 26 405 13 484 16 586 15 147 16 318 15 956 12 218 13 651 11 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,38% 22,76% -8,19% 14,46% 7,08% 3,79% 4,30% -3,49% 12,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,70% 17,47% 7,04% 6,20% 7,08% 10,35% 8,54% 4,22% 9,06% 19,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,79% 15,99% 5,35% 4,71% 6,29% 9,05% 7,82% 4,24% 8,65% 16,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,75% 56,81% 55,82% 58,90% 60,02% 62,39% 62,37% 61,92% 64,90% 66,15%
Rörelsekapital/omsättning 38,44% 48,24% 36,57% 27,49% 27,59% 21,87% 21,08% 16,82% 23,26% 46,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,73% 66,57% 77,83% 68,53% 68,94% 70,47% 68,82% 66,12% 71,51% 69,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,66% 181,86% 220,10% 105,90% 102,52% 79,76% 91,45% 87,36% 146,57% 212,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!