Visa allt om Björlanda Bil & Maskin Service Aktiebolag
Visa allt om Björlanda Bil & Maskin Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 5 132 5 267 4 873 4 453 5 521 4 344 4 401 3 142 2 521 2 590
Övrig omsättning 74 95 96 80 95 100 31 10 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 35 43 77 -72 195 203 47 48 31 51
Resultat efter finansnetto 27 22 77 -72 198 209 49 48 31 29
Årets resultat 15 9 56 22 107 117 36 34 27 29
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 427 549 425 665 832 940 52 41 59 23
Omsättningstillgångar 928 1 043 1 094 1 102 1 064 781 1 598 393 496 722
Tillgångar 1 355 1 592 1 519 1 766 1 896 1 721 1 650 435 556 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 508 498 442 420 313 196 160 196 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 100 50 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 884 687 772 987 854 935 988 0 0 0
Kortfristiga skulder 308 397 249 337 522 424 466 274 359 577
Skulder och eget kapital 1 355 1 592 1 519 1 766 1 896 1 721 1 650 435 556 745
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 362 328 96 214
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 759 750 662 913 567 604 110 0 66 147
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 276 272 246 328 232 226 188 139 53 104
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 206 5 362 4 969 4 533 5 616 4 444 4 432 3 152 2 581 2 590
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 711 1 756 1 624 1 113 1 380 1 086 1 467 1 571 1 261 1 295
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 357 349 312 321 207 216 234 257 144 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 208 361 316 245 482 454 76 66 49 58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,56% 8,09% 9,43% -19,34% 27,09% -1,30% 40,07% 24,63% -2,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,58% 2,70% 5,07% -4,08% 10,39% 12,20% 2,97% 11,03% 5,58% 6,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,68% 0,82% 1,58% -1,62% 3,57% 4,83% 1,11% 1,53% 1,23% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,63% 38,73% 41,66% 48,66% 38,16% 41,14% 30,81% 34,28% 25,31% 34,56%
Rörelsekapital/omsättning 12,08% 12,27% 17,34% 17,18% 9,82% 8,22% 25,72% 3,79% 5,43% 5,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,96% 31,91% 32,78% 25,03% 26,04% 20,33% 11,88% 36,78% 35,25% 22,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,00% 113,35% 261,45% 165,88% 134,67% 151,18% 336,48% 114,96% 82,17% 68,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...