Visa allt om Polardörren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 24 743 27 473 29 338 31 037 32 768 49 514 39 149 34 211 32 762 28 741
Övrig omsättning 543 1 178 1 554 1 103 859 863 738 643 564 584
Rörelseresultat (EBIT) 733 1 243 1 027 1 989 578 -2 709 1 039 2 233 2 889 1 192
Resultat efter finansnetto 383 926 697 1 548 120 -3 310 859 2 075 2 700 913
Årets resultat 0 852 697 1 548 120 -3 310 664 3 1 015 5
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 176 739 1 190 676 896 1 134 1 070 535 499 747
Omsättningstillgångar 13 485 15 245 16 956 14 202 15 092 17 257 18 020 15 642 13 234 13 052
Tillgångar 15 660 15 983 18 146 14 878 15 987 18 391 19 090 16 177 13 733 13 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 981 3 980 3 128 2 431 883 763 4 072 3 408 3 406 2 391
Obeskattade reserver 37 74 0 0 0 0 0 0 161 0
Avsättningar (tkr) 1 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 370 1 781 1 094 73 183 293 440 0 0 240
Kortfristiga skulder 9 217 10 148 13 924 12 373 14 921 17 335 14 578 12 769 10 167 11 169
Skulder och eget kapital 15 660 15 983 18 146 14 878 15 987 18 391 19 090 16 177 13 733 13 799
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 780 5 640 4 802 4 852
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 636 2 006 1 726 1 743
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 286 28 651 30 892 32 140 33 627 50 377 39 887 34 854 33 326 29 325
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 19 18 18 21 24 19 16 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 455 1 446 1 630 1 724 1 560 2 063 2 060 2 138 2 340 2 053
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 510 549 544 488 646 480 482 473 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 977 1 606 1 316 2 268 878 -2 252 1 224 2 396 3 273 1 813
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,94% -6,36% -5,47% -5,28% -33,82% 26,48% 14,43% 4,42% 13,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,69% 7,80% 5,69% 13,39% 3,63% -14,72% 5,49% 13,86% 21,17% 8,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,97% 4,54% 3,52% 6,42% 1,77% -5,47% 2,68% 6,55% 8,87% 4,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,87% 59,50% 55,67% 54,57% 56,73% 50,83% 44,13% 47,39% 46,07% 45,03%
Rörelsekapital/omsättning 17,25% 18,55% 10,33% 5,89% 0,52% -0,16% 8,79% 8,40% 9,36% 6,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,61% 25,26% 17,24% 16,34% 5,52% 4,15% 21,33% 21,07% 25,72% 17,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,89% 83,32% 77,05% 56,01% 57,36% 52,52% 64,21% 62,10% 60,11% 64,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!