Visa allt om Vallåkra Lantmannaaffär AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 808 388 597 391 576 011 597 490 491 760 498 601 449 606 513 693 564 217 543 584
Övrig omsättning 326 250 801 838 47 38 4 84 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 974 1 730 6 451 5 799 5 818 5 252 7 268 8 002 7 128 7 750
Resultat efter finansnetto 9 447 2 078 6 707 6 364 6 586 5 857 8 127 7 419 7 798 8 696
Årets resultat 7 081 1 606 5 216 5 214 6 421 4 466 4 159 6 799 5 335 5 584
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 588 28 756 27 762 27 170 20 935 7 339 5 650 4 023 2 986 2 580
Omsättningstillgångar 185 251 158 371 194 476 183 229 165 881 179 544 144 442 145 329 138 875 126 692
Tillgångar 214 838 187 126 222 239 210 400 186 816 186 883 150 092 149 351 141 861 129 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 623 35 542 63 477 58 261 53 047 46 626 42 160 38 001 31 202 25 867
Obeskattade reserver 10 118 9 418 9 418 9 418 9 718 11 519 11 368 9 768 9 943 9 034
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 734 972 1 091 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 162 097 142 166 148 610 141 749 122 960 128 739 96 564 101 582 100 716 94 371
Skulder och eget kapital 214 838 187 126 222 239 210 400 186 816 186 883 150 092 149 351 141 861 129 272
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 840 880 734 734 734 734 837 815 760 728
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 341 7 562 6 676 6 747 6 439 5 509 6 196 6 490 5 289 5 903
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 428 3 441 3 108 3 510 3 340 5 021 2 993 2 542 2 625 2 589
Utdelning till aktieägare 0 0 29 540 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 808 714 597 641 576 812 598 328 491 807 498 639 449 610 513 777 564 217 543 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 20 19 21 19 19 19 17 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 33 683 29 870 30 316 28 452 25 882 26 242 23 663 30 217 37 614 33 974
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 594 554 523 553 593 528 579 578 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 303 3 100 7 597 6 569 6 296 5 671 7 614 8 226 7 278 7 876
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,32% 3,71% -3,59% 21,50% -1,37% 10,90% -12,48% -8,95% 3,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,95% 1,75% 3,58% 3,93% 4,31% 4,01% 6,14% 6,40% 6,73% 7,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,32% 0,55% 1,38% 1,38% 1,64% 1,50% 2,05% 1,86% 1,69% 1,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,85% 4,45% 3,99% 3,75% 4,32% 4,02% 4,97% 4,67% 3,84% 4,31%
Rörelsekapital/omsättning 2,86% 2,71% 7,96% 6,94% 8,73% 10,19% 10,65% 8,52% 6,76% 5,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,51% 22,92% 31,87% 31,18% 32,45% 29,76% 34,00% 30,55% 27,46% 25,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,65% 100,25% 120,15% 116,90% 121,01% 127,10% 133,11% 130,39% 126,27% 121,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!