Visa allt om AB Stalands Möbler

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 289 516 293 672 305 980 305 312 305 976 288 240 253 897 230 833 269 381 302 549
Övrig omsättning 82 598 719 1 026 659 528 7 702 7 472 8 370 8 120
Rörelseresultat (EBIT) 7 135 10 478 24 154 16 164 15 086 10 561 9 136 656 462 11 816
Resultat efter finansnetto 7 284 10 614 24 279 16 266 15 196 10 780 9 271 715 697 11 659
Årets resultat 5 678 25 1 28 39 8 375 7 256 496 480 8 523
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 780 3 477 3 824 4 294 4 628 5 373 5 707 5 173 3 931 4 366
Omsättningstillgångar 119 212 115 777 108 255 104 449 105 866 97 363 84 141 90 491 86 754 94 363
Tillgångar 122 992 119 254 112 079 108 743 110 494 102 736 89 848 95 664 90 685 98 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 375 45 696 45 671 45 670 45 643 45 604 37 229 29 973 29 477 28 997
Obeskattade reserver 0 0 80 94 114 114 114 114 114 153
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 349 31 158 20 802 16 200 19 815 15 415 14 415 28 453 28 453 24 453
Kortfristiga skulder 38 268 42 400 45 526 46 779 44 922 41 603 38 090 37 124 32 641 45 126
Skulder och eget kapital 122 992 119 254 112 079 108 743 110 494 102 736 89 848 95 664 90 685 98 729
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 098 32 303 31 564 32 652 31 105 30 589 28 751 29 380 31 901 32 656
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 147 12 180 11 801 12 012 11 351 10 191 9 876 10 152 11 298 10 997
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 289 598 294 270 306 699 306 338 306 635 288 768 261 599 238 305 277 751 310 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 99 111 115 108 98 101 98 94 105 141
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 924 2 646 2 661 2 827 3 122 2 854 2 591 2 456 2 566 2 146
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 414 393 426 440 408 396 423 413 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 365 10 765 24 726 17 207 15 968 11 577 10 113 1 697 1 352 12 497
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,42% -4,02% 0,22% -0,22% 6,15% 13,53% 9,99% -14,31% -10,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,92% 8,90% 21,67% 14,97% 13,76% 10,51% 10,36% 0,81% 0,83% 12,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,52% 3,62% 7,94% 5,33% 4,97% 3,75% 3,67% 0,34% 0,28% 3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,50% 38,79% 43,00% 40,17% 38,50% 39,04% 38,83% 39,84% 37,52% 38,84%
Rörelsekapital/omsättning 27,96% 24,99% 20,50% 18,89% 19,92% 19,34% 18,14% 23,12% 20,09% 16,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,77% 38,32% 40,80% 42,07% 41,39% 44,48% 41,53% 31,42% 32,60% 29,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,25% 114,38% 90,14% 100,16% 106,51% 87,34% 64,10% 76,07% 83,22% 58,05%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...