Visa allt om SWT Production Aktiebolag
Visa allt om SWT Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 083 6 315 6 290 5 496 7 139 6 118 5 655 6 498 8 487 9 458
Övrig omsättning - - 870 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 493 447 901 -285 84 -358 -410 -1 206 874 878
Resultat efter finansnetto -1 497 449 903 -284 86 -397 -457 -1 277 689 718
Årets resultat 2 813 898 170 86 249 -457 -79 851 395
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 459 1 984 268 947 1 600 2 225 2 927 3 862 4 614 3 478
Omsättningstillgångar 4 168 3 153 4 234 2 663 2 504 1 737 2 298 2 573 4 274 4 489
Tillgångar 9 626 5 137 4 502 3 610 4 104 3 962 5 225 6 434 8 888 7 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 278 4 276 3 463 2 564 2 394 2 309 2 060 2 517 2 596 2 615
Obeskattade reserver 407 407 0 0 0 0 0 0 1 198 1 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 768 0 0 0 0 0 441 1 878 2 705 2 524
Kortfristiga skulder 2 173 454 1 039 1 045 1 710 1 653 2 724 2 040 2 389 1 467
Skulder och eget kapital 9 626 5 137 4 502 3 610 4 104 3 962 5 225 6 434 8 888 7 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 351 338 384 358 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 635 1 015 1 067 1 163 1 475 1 250 1 816 2 159 1 970 2 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 222 363 334 397 523 549 838 1 020 1 039 999
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 083 6 315 7 160 5 496 7 139 6 118 5 655 6 498 8 487 9 458
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 4 5 6 8 7 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 542 1 579 1 573 1 374 1 428 1 020 707 928 943 1 182
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 346 353 394 397 363 371 506 382 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -957 732 1 580 429 776 344 310 -392 1 632 1 533
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,51% 0,40% 14,45% -23,01% 16,69% 8,19% -12,97% -23,44% -10,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,48% 8,74% 20,06% -7,84% 2,10% -8,99% -7,85% -18,57% 9,99% 11,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -29,31% 7,11% 14,36% -5,15% 1,20% -5,82% -7,25% -18,39% 10,46% 9,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,61% 58,05% 54,48% 53,71% 54,01% 58,48% 80,58% 69,42% 77,26% 71,32%
Rörelsekapital/omsättning 39,25% 42,74% 50,79% 29,44% 11,12% 1,37% -7,53% 8,20% 22,21% 31,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,74% 89,42% 76,92% 71,02% 58,33% 58,28% 39,43% 39,12% 38,91% 45,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,97% 693,39% 401,35% 251,39% 129,82% 103,93% 54,52% 90,49% 129,89% 242,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...