Visa allt om Bernd Lawaczeck Aktiebolag
Visa allt om Bernd Lawaczeck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 656 773 672 531 572 472 529 469 769 756
Övrig omsättning - - - - - 106 - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 268 -43 -28 -12 156 215 292 134 416 365
Resultat efter finansnetto 348 128 -26 117 214 233 264 244 233 333
Årets resultat 289 120 1 120 159 135 213 197 206 353
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 33 52 66 28 52 76 100
Omsättningstillgångar 1 682 1 793 1 734 1 760 1 692 1 706 1 885 1 796 1 789 1 719
Tillgångar 1 682 1 793 1 734 1 794 1 744 1 772 1 913 1 848 1 865 1 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 517 1 388 1 418 1 567 1 627 1 667 1 833 1 769 1 723 1 642
Obeskattade reserver 0 0 0 28 43 57 9 33 57 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 56 1 5 25 48 17
Kortfristiga skulder 165 405 316 198 19 47 67 21 38 50
Skulder och eget kapital 1 682 1 793 1 734 1 794 1 744 1 772 1 913 1 848 1 865 1 819
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 150 3 0 5 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 620 530 350 233 0 0 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 63 55 42 26 21 15 16 25 33
Utdelning till aktieägare 178 160 150 150 180 200 300 150 0 125
Omsättning 656 773 672 531 572 578 529 469 819 756
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 656 773 672 531 572 472 529 235 385 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 683 586 392 259 171 18 17 55 37
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 268 -43 -28 2 156 230 316 158 440 392
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,14% 15,03% 26,55% -7,17% 21,19% -10,78% 12,79% -39,01% 1,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,69% 7,19% -1,44% 6,58% 12,39% 13,21% 15,37% 13,37% 23,86% 21,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,05% 16,69% -3,72% 22,22% 37,76% 49,58% 55,58% 52,67% 57,87% 52,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,05% 90,34%
Rörelsekapital/omsättning 231,25% 179,56% 211,01% 294,16% 292,48% 351,48% 343,67% 378,46% 227,70% 220,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,19% 77,41% 81,78% 88,56% 95,11% 96,45% 96,16% 97,04% 94,59% 94,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 019,39% 442,72% 548,73% 888,89% 8 905,26% 3 629,79% 2 813,43% 8 552,38% 4 707,89% 3 438,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...