Visa allt om Thomas Pettersson Specialmaskiner Aktiebolag
Visa allt om Thomas Pettersson Specialmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 042 2 630 9 621 8 798 12 516 15 607 11 990 11 960 11 608 17 053
Övrig omsättning - - - 30 - 255 - - - 120
Rörelseresultat (EBIT) 1 004 341 1 582 576 202 1 796 3 008 -596 431 2 034
Resultat efter finansnetto 1 007 350 2 021 1 247 724 2 233 3 481 -204 693 2 278
Årets resultat 14 34 10 906 379 1 084 1 899 0 337 1 669
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 526 672 844 980 1 259 523 521 446 579
Omsättningstillgångar 5 188 3 596 2 830 23 330 22 030 21 847 20 848 17 416 17 689 17 978
Tillgångar 5 635 4 121 3 503 24 174 23 011 23 105 21 371 17 937 18 136 18 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 219 184 18 675 17 769 17 389 17 305 15 406 15 406 15 069
Obeskattade reserver 1 274 2 188 2 235 2 438 2 485 2 330 1 621 771 1 070 951
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 128 1 714 1 083 3 061 2 757 3 386 2 445 1 760 1 660 2 537
Skulder och eget kapital 5 635 4 121 3 503 24 174 23 011 23 105 21 371 17 937 18 136 18 556
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 440 - - - 0 0 384 385 342 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 440 433 426 430 406 9 12 159 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 208 198 194 194 186 181 184 223 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 18 500 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 4 042 2 630 9 621 8 828 12 516 15 862 11 990 11 960 11 608 17 173
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 042 2 630 9 621 8 798 12 516 15 607 11 990 11 960 5 804 8 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 658 637 624 642 596 577 584 364 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 163 488 1 754 798 480 1 935 3 136 -500 562 2 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,69% -72,66% 9,35% -29,71% -19,81% 30,17% 0,25% 3,03% -31,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,87% 8,49% 57,75% 5,17% 3,21% 9,66% 16,29% -1,13% 3,83% 12,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,91% 13,31% 21,03% 14,20% 5,90% 14,30% 29,04% -1,70% 5,99% 13,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,35% 61,60% 29,62% 21,36% 12,94% 15,24% 32,74% 4,32% 14,18% 20,37%
Rörelsekapital/omsättning 26,22% 71,56% 18,16% 230,38% 153,99% 118,29% 153,49% 130,90% 138,09% 90,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,77% 46,73% 55,02% 84,69% 85,18% 82,69% 86,56% 88,98% 89,19% 84,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,26% 196,27% 240,81% 160,70% 149,33% 113,08% 169,04% 433,75% 488,80% 117,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...