Visa allt om Amtele Communication Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 17 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 77 482 75 304 95 429 65 845 63 253 58 416 59 216 54 326 50 976 52 845
Övrig omsättning 1 138 351 104 574 189 193 26 8 18 97
Rörelseresultat (EBIT) 7 700 5 621 8 430 11 220 7 731 1 558 -52 1 822 4 352 6 210
Resultat efter finansnetto 7 711 5 622 8 311 11 117 7 698 1 479 727 2 035 4 309 6 770
Årets resultat 6 058 127 4 895 6 456 5 597 3 094 1 819 2 159 3 167 4 387
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 267 8 734 9 897 8 484 6 481 6 210 4 398 17 077 16 532 16 489
Omsättningstillgångar 32 743 15 753 15 780 14 237 14 507 15 623 15 769 14 677 8 332 12 171
Tillgångar 33 010 24 487 25 677 22 721 20 988 21 833 20 167 31 754 24 864 28 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 052 10 994 10 867 9 973 7 517 3 920 2 626 13 207 11 468 11 801
Obeskattade reserver 4 877 4 877 4 877 2 785 0 0 2 838 4 238 5 161 5 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 081 1 587 1 587
Långfristiga skulder 0 0 0 250 2 000 3 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 081 8 616 9 933 9 713 11 471 14 913 14 702 13 228 6 648 9 919
Skulder och eget kapital 33 010 24 487 25 677 22 721 20 988 21 833 20 167 31 754 24 864 28 660
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-09
2020-09
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 3 250 2 785 4 158 3 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 820 6 526 2 871 3 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 907 3 176 2 080 2 573
Utdelning till aktieägare 6 000 0 0 4 000 4 000 2 000 1 800 12 400 420 3 500
Omsättning 78 620 75 655 95 533 66 419 63 442 58 609 59 242 54 334 50 994 52 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 4 4 13 17 15 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 685 8 367 10 603 16 461 15 813 4 494 3 483 3 622 3 921 4 804
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 082 1 272 1 486 1 111 1 129 1 024 846 828 768 948
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 808 5 711 8 507 11 220 7 786 1 639 13 1 843 4 398 6 273
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,89% -21,09% 44,93% 4,10% 8,28% -1,35% 9,00% 6,57% -3,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,37% 22,98% 32,83% 49,39% 36,84% 7,14% 3,97% 6,65% 17,51% 23,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,96% 7,47% 8,83% 17,04% 12,22% 2,67% 1,35% 3,89% 8,54% 12,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,30% 25,90% 30,18% 29,67% 26,35% 33,56% 34,18% 35,15% 38,11% 41,03%
Rörelsekapital/omsättning 27,96% 9,48% 6,13% 6,87% 4,80% 1,22% 1,80% 2,67% 3,30% 4,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,18% 60,43% 57,14% 53,45% 35,82% 17,95% 24,00% 52,00% 62,31% 54,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 289,55% 175,71% 154,21% 139,53% 123,71% 98,53% 98,39% 102,31% 109,51% 113,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!