Visa allt om Stig B R Josefsson Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Stig B R Josefsson Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 946 961 1 146 1 362 1 221 1 158 1 270 1 552 1 741 1 701
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 202 256 516 620 530 391 397 529 621 446
Resultat efter finansnetto 101 198 376 585 451 281 249 402 537 345
Årets resultat 88 166 279 358 241 147 130 213 286 197
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 809 846 883 919 926 916 947 985 1 049 1 118
Omsättningstillgångar 4 921 4 884 4 687 4 300 3 565 3 209 3 118 2 631 2 556 2 372
Tillgångar 5 730 5 730 5 570 5 219 4 491 4 125 4 065 3 616 3 605 3 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 034 1 096 1 091 961 753 652 639 655 542 426
Obeskattade reserver 636 654 676 672 584 467 392 326 223 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 897 3 820 3 634 3 332 2 883 2 846 2 848 2 437 2 639 2 487
Kortfristiga skulder 163 160 169 253 271 160 186 198 201 490
Skulder och eget kapital 5 730 5 730 5 570 5 219 4 491 4 125 4 065 3 616 3 605 3 490
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 71 0 29 50 86 67 120 60 49 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 200
Löner till övriga anställda 0 107 11 262 216 240 104 317 419 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 35 27 19 46 50 51 94 123 155 224
Utdelning till aktieägare 170 150 160 150 150 140 135 145 100 170
Omsättning 946 961 1 146 1 362 1 221 1 158 1 270 1 552 1 741 1 701
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 946 961 573 681 1 221 579 635 776 871 851
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 169 188 62 124 232 118 175 195 268 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 239 293 553 657 561 422 435 589 690 515
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,56% -16,14% -15,86% 11,55% 5,44% -8,82% -18,17% -10,86% 2,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,26% 6,00% 9,77% 13,78% 13,83% 10,91% 9,84% 15,82% 19,45% 14,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,79% 35,80% 47,47% 52,79% 50,86% 38,86% 31,50% 36,86% 40,26% 28,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 502,96% 491,57% 394,24% 297,14% 269,78% 263,30% 230,87% 156,77% 135,27% 110,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,70% 28,03% 29,05% 27,90% 26,35% 24,15% 22,83% 24,61% 19,49% 14,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 019,02% 3 052,50% 2 773,37% 1 699,60% 1 315,50% 2 005,62% 1 676,34% 1 328,79% 1 271,64% 484,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...