Visa allt om Framnäs Förvaltning i Lidingö/Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Framnäs Förvaltning i Lidingö/Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 252 2 947 3 509 3 475 3 413 3 427 3 170 2 841 3 258 3 329
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 955 269 671 1 348 1 033 1 182 651 20 1 163 413
Resultat efter finansnetto 879 194 523 1 134 702 887 461 -275 727 92
Årets resultat 1 2 9 2 1 5 6 7 3 334 2 564
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 523 13 884 14 008 13 330 13 647 13 895 14 216 14 388 14 710 14 415
Omsättningstillgångar 1 455 1 401 1 044 439 880 487 561 1 324 1 313 1 099
Tillgångar 14 977 15 285 15 051 13 770 14 527 14 382 14 778 15 712 16 022 15 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 608 605 596 594 593 588 582 575 697
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 5 973
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 300 10 300 10 300 10 258 10 281 7 423 10 284 10 390 9 826 6 894
Kortfristiga skulder 4 068 4 377 4 145 2 915 3 652 6 365 3 905 2 740 3 622 1 951
Skulder och eget kapital 14 977 15 285 15 051 13 770 14 527 14 382 14 778 15 712 16 022 15 514
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 40 240 240 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 13 66 66 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 252 2 947 3 509 3 475 3 413 3 427 3 170 2 841 3 258 3 329
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - - 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 2 841 3 258 3 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 306 306 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 404 696 1 083 1 699 1 377 1 504 973 342 1 484 721
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,35% -16,02% 0,98% 1,82% -0,41% 8,11% 11,58% -12,80% -2,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,38% 1,77% 4,46% 9,79% 7,11% 8,22% 4,47% 0,24% 7,42% 2,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,40% 9,16% 19,15% 38,79% 30,27% 34,49% 20,82% 1,34% 36,49% 13,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -80,35% -100,98% -88,37% -71,25% -81,22% -171,52% -105,49% -49,84% -70,87% -25,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,07% 3,98% 4,02% 4,33% 4,09% 4,12% 3,98% 13,09% 12,58% 32,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,77% 32,01% 25,19% 15,06% 24,10% 7,65% 14,37% 48,32% 36,25% 56,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...